Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaderen doodenoffers, de zoogenaamde parentalia, gebracht, «.revolgd door twee vroolijke afscheidsfeesten met de achterblijvenden, die men nimmer zou wederzien, nl. de caristia tot afscheid aan de verwanten en daarna de terminalia tot afscheid aan de buren. Dit geschiedde gewoonlijk den 2 3sten Februari. De laatste vijf dagen werden vour de noodige voorbereidingen tot den opmarsch gebruikt. Men gebruikte geen spijzen, reinigde zich en trok nieuwe kleêren aan; daarom werd de maand Februari bij de Romeinen de reinigingsmaand genoemd. Op den isten Maart, den eersten dag der aan den krijgsgod Mars gewijde mensis martius, trad de oproeping tot den krijgsdienst, het imperium van den gekozen \eldheer daarom imperator genoemd — in werking. Als zinnebeeld zijner macht over leven en dood werden hem de roeden, de fasces — waarmee men de schuldigen of de ongehoorzamen in den oertijd pleegde dood te ranselen — vooruit gedragen. Daar hij door het volk gekozen was, moest hem bij zijn huldiging de gelofte van volstrekte gehoorzaamheid gedaan worden.

Op den dag van den opmarsch doofde men de haardvuren uit en Ömen brak op, om gedurende de drie voorjaarsmaanden zoo ver mogelijk weg te trekken. Overdag trok men met de gansche familie, nl. met de echtelijke en onechtelijke kinderen, terwijl men het medegegeven vee voor zich uitdreef en de proviand met de allernoodigste bagage op grofgemaakte wagens met zich voerde. Des nachts sliep men in eenvoudige tenten, die door de vrouwen werden opgeslagen. De vuurjonkvrouwen die, ten einde ten allen tijde, als het leger rustte, haar plicht te kunnen vervullen, de gelofte moesten doen, gedurende den tocht niet te huwen, noch moeder te worden — maakten intusschen vuur door ronddraaien der wrijfstokken; iederen avond moest dit opnieuw gemaakt woiden, waarna de vrouwen het eenvoudige avondmaal bereidden. Teo-en het vallen van den avond begaf men zich ter ruste, om" bij het aanbreken van den dag na een korte ïust

weêr op te breken.

Als de reistijd was afgeloopen, nl. op den isten Juni

Sluiten