is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overblijfsel tot humus is geworden waaruit dan weer hooger ontwikkelde planten kunnen ontstaan.

De zwammen brengen dus de organische stoffen terug tot de verschillende enkelvoudige lichamen, waaruit zij waren opgebouwd en stellen deze in staat weder tot vorming van andere te kunnen dienen.

Deze hervorming van organische lichamen tot enkelvoudige zou, wanneer het alleen dcor atmospherische invloeden moest geschieden, zeer lang duren ; ja misschien niet mogelijk zijn.

Hoe zou het gaan wanneer deze opruimers er niet waren l

Daar de natuur steeds voortbrengt, zou er eindelijk geen plaats meer zijn, indien dcode lichamen niet terug keerden tot de verschillende stoffen, die tot hun vorming noodig waren.

Stel u alléén het menschdom voor en laat verder al wat leeft buiten beschouwing, dan zou de aarde te klein zijn wanneer al die lichamen in den loop der eeuwen niet verdwenen waren.

De natuur waarin alles zoo eerbiedwekkend is ingericht, heeft ook hier weer gezorgd, dat al wat leeft geen hinder heeft van hetgeen dat opgehouden heeft te bestaan.

Maar niet alleen doode voorwerpen worden door hen aangevallen ; er leeft niets wat niet verplicht is te strijden tegen deze oneindig kleine organismen. De meeste plantenen dieren-ziekten hebben veelal een zwam (schimmel) tot oorzaak, het moge microbe, bacterie, bacil of schimmel genoemd worden, het is niettemin een zwam.

Sommige ziekten waarvan de onmiddellijke oorzaak een ongeval is, verzwakken het lichaam, waardoor enkele zwammen gelegenheid krijgen om zich sterk te vermenigvuldigen en het aanvankelijk niet verontrustende geval hoogst ernstig wordt om dikwijls met den dood te eindigen.

Er zijn onder deze oneindig kleine organismen enkelen van groot gewicht, die het leven onmogelijk zouden maken, indien zij niet bestonden. Het zijn voornamelijk die, welke onder den naam van gist bekend zijn. Het zijn gist-schimmels die de suiker van het druivennat in alcohol omzetten,