is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kan nu de statistiek verder licht verspreiden over de gevolgen der slechte voeding?

«Des zomers bereikt de sterfte aan ziekten der spijsverteringswerktuigen haar toppunt. Door Virchow en Finkelnburg is voor Berlijn aangetoond, dat in de eerste week van Juli het sterftecijfer plotseling ééns zoo groot wordt, om dan langzaam dalend in de' derde week van September weer tot de norm terug te keeren; en vervolgens, dat deze vermeerderde sterfte uitsluitend op rekening komt van de kinderen beneden het jaar oud. Het toedienen van onder den invloed der hooge zomertemperatuur op het punt van bederven staand of reeds bedorven voedsel moet als de hoofdoorzaak dier groote kindersterfte worden beschouwd, aangezien de overgroote meerderheid der overledenen kunstmatig gevoede kinderen betreft. Voor Berlijn geeft Biedert aan, dat bij kunstmatig gevoede kinderen de sterfte aan maagdarmziekten in de zomermaanden 21-maal, in de overige maanden I i-maal zoo groot is als bij borstkinderen. In Praag, waar nagenoeg alle kinderen aan de borst gevoed worden, bestaat die kolossale zomersterfte dan ook niet. In Noorwegen, waar zulks ook het geval is, is de kindersterfte gedurende de zomermaanden eveneens weinig grooter dan in de overige maanden. Uit een nader onderzoek omtrent de zomersterfte aldaar in de jaren 1894 97 is gebleken, dat dezelve op het platteland noch bij de wettige, noch bij de onwettige kinderen het gemiddelde overschrijdt. Ook in de steden is gedurende de zomermaanden de kindersterfte slechts weinig toegenomen, doch alleen bij de wettige kinderen. Bij de onwettige daarentegen (en dat zijn in hoofdzaak de kinderen, die daar kunstmatig gevoed worden) wordt in de maand Juli het sterftecijfer in het i* levensjaar plotseling meer dan verdubbeld, om in Augustus en September weder af te nemen en in October ongeveer weder normaal te worden". . . .').

Ook in ons land nemen we gedurende den zomer ecne sterke toename waar van de sterfte aan maagdarmziektcn; zij is het grootst in Augustus om dan weder nagenoeg even snel af te nemen. I en bewijze hiervan geef ik hier-

•) T. a. p. blz. 3S.