is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver stapelt bewijs op bewijs voor 't noodzakelijke, dat de moeders hare kinderen zelf voeden '):

»In landen, waar het algemeen gebruikelijk is, om de kinderen aan de moederborst te voeden, is dan ook de kindersterfte betrekkelijk klein, b. v. Ierland, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittanië. Waar deze loffelijke gewoonte niet tot de landszeden behoort, is, ook in de meergegoede lagen der bevolking, de kindersterfte grooter, alleen al, omdat het moeilijker is, om goede minnen te krijgen. Want in laatstgenoemde landen zijn zeer vele moeders, zelfs met den besten wil ter wereld bezield, niet in staat hare kinderen te zoogen, wijl hare borstklieren niet of niet voldoende functioneeren. Het leven van het kunstmatig gevoede kind loopt echter vooral gevaar in de lagere volksklassen, daar hier de zin voor de, juist bij de kunstmatige voeding zoo hoog noodige, reinheid en orde en regelmaat dikwijls ontbreekt

Hier en daar schijnt men de noodzakelijkheid in te zien den kinderen hun natuurlijke voeding te geven en schijnt deze maatregel ook succes te hebben. Ongelukkig doet armoede weer een deel der vruchten te niet.

!) T. a. p. blz. 47.

2) Ten bewijze het volgende tabelletje ontleend aan: Beschouwingen met het geboorte- en kindersterftecijfer van Nederland gedurende het tijdvak iSjs—i8gg. Diss. Dr. K. H. Rombouts 1902.

In het eerste levensjaar gestorven kinderen op 1000 levendgeborenen:

Landen: 1874—83 1884—93 I.anden: 1874—83 1884—93

Italië.. 208 '90.4 Schotland 119.8 122.3

Frankrijk 165.4 167.1 Ierland g6.8 96.3

Zwitserland 181.9 163.7 Zweden 128 107.1

België 153.1 162.9 Noorwegen 103.1 95.1

Nederland 1923 175 Denemarken 140.6 134.2

Pruisen 207.9 207-9 Finland '67.9 149.1

Beieren 2984 279 Rusland 269.9 267.9

Saksen 283 q 282.3 Rumenië 197 189.3

Wurtemburg 299.6 261.4 Servië 153.9 i6°-6

Oostenrijk 250.8 249.1 Massachusetts 1596 1632

Engeland 143 9 146.4