is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langzamerhand zijn wc tot 't punt van uitgang gekomen: liet door statistiek geboekstaafde feit, dat de kindersterfte, ofschoon in 't algemeen afgenomen, evenals de sterfte der volwassenen, niet zooveel minder is geworden in den loop der tijden als wij mochten verwachten.

Nu geeft Jonkers geen nadere opgaven omtrent de oorzaken dier groote sterfte, ofschoon hij wel te kennen geeft, dat het onderwerp niet uitgeput is :

»De diverse, hierboven besproken oorzaken voor deze onnoodige sterfgevallen werken in de verschillende provinciën natuurlijk niet alle in dezelfde mate; in de eene provincie zal deze, in eene andere die, in eene derde nog weer eene andere oorzaak het leeuwenaandeel daaraan hebben. Alvorens dus met kans op succes pogingen in het werk te kunnen stellen, om die groote sterfte te doen afnemen, zullen die hoofdoorzaken in iedere provincie of gedeelte ervan afzonderlijk zoo nauwkeurig mogelijk dienen te worden opgespoord. Is men hierin geslaagd, dan bestaat er gegronde hoop, dat door het zooveel mogelijk wegnemen dier oorzaken de kindersterfte in ons land ten slotte gereduceerd wordt tot die in Friesland, waar trouwens ook nog volstrekt geen ideaal-toestand is ingetreden'' ').

Xu vraag ik mij af, of inderdaad de schrijver wel alle hoofdoorzaken heeft aangegeven. B. v. vind ik weinig of niets vermeld omtrent epidemieën. Ook meen ik, dat te eenzijdig gelet is op de afstamming van de moeder. Mogelijkerwijze is 't niet onder cijfers te brengen, maar zeker mag toch wel aangenomen worden, dat ook de physieke toestand van den vader een kiem kan geven tot vroegtijdigen dood van 't kind. Zou, om iets te noemen, een vader door drank gedegenereerd niet levenszwakke kinderen voortbrengen? Of heeft tuberculose of syphilis van den vader geen invloed op de sterftekans zijner kinderen ?

Mij dunkt, dat hier nog een veld ter ontginning braak ligt. Laten we nog eens de tabel op bl. 83 bekijken.

i) T. a. p. bl. 82.