is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou niet moeilijk vallen deze vrees voor toekomstig leed als motief voor handelingen of voor 't nalaten daarvan nog in velerlei opzicht verder uit te werken. Het onderwerp is waard om door een bekwaam psychosocioloog behandeld te worden. Voor ons is van belang te constateeren, dat het als motief sterk toeneemt, dat het eene groote hoeveelheid emotie geeft en daardoor veel bijdraagt tot de tegenwoordige toename der functioneele neusorc, vooral der neurasthenie".

Jelgersma raakt hier het hart der kwestie, hij wijst aan, hoe juist allerlei nevenzaken, die met de hoofdzaak samenhangen en, zou ik willen zeggen, haast noodzakelijk samenhangen, een aetiologisch moment vormen. Over de hoofzaak zelf laat hij zich aldus uit '):

»Wat men van de schadelijkheid van preventieve geslachtelijke gemeenschap verteld heeft, is grootendeels onjuist. Eenigszins denkbaar is de schadelijke invloed van lang voortgezette coitus interruptus. Of de preventieve coitus door moreele invloeden bij sommige personen indirect schadelijk werkt, zou mogelijk kunnen zijn."

Kraftt-Ebing drukt zich krachtiger uit ~):

»Eine nicht bedeutungslose Schadlichkeit für das Weib stellt der Coitus interruptus und reservatus dar. Mindestens führt er zu einer Ncurasthenia sexualis mit ihrem möglichen Gefahren für die psychische Integritat".

Uit deze citaten blijkt wel, dat de N. M. middelen en speciaal een ervan, de coitus interruptus, niet zonder gevaar zijn voor het zenuwstelsel, edoch van buitengewoon grooten invloed is wel geen sprake.

Veelal hoort men een vergelijking maken tusschen onanie en coitus reservatus, een vergelijking, die meer bekoorlijk is voor den bestrijder der N. M. middelen, dan juist. In hoofd-

1) BI. 49.

-) Krafft-Kbing. Lehrhuch Jcr Psychiatrie, S. 200.