is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is een strijd tusschen Christendom en Heidendom1), die gestreden wordt. En aan de zijde van t Christendom staat in deze het geloovig deel der Joden2).

Ik herhaal na deze uitweiding: mij moet nog bewezen worden, dat een groot getal kinderen een gezond huwelijk ongelukkig maakt. Theoretisch noch praktisch laat zich dat bewijzen.

Integendeel 't groote gezin heeft een groote opvoedende kracht, hetgeen door geen verstandig N.-Malthusianist ontkend wordt. Hij zou trouwens ziende blind moeten zijn en door geen verstandig mensch geloofd worden, als hij 't negeerde.

In t gunstigst geval kan X.-M. een lapmiddel zijn om de gevolgen van uit medisch oogpunt verkeerde huwelijken goed te maken. Ofschoon ik nu niet doorkneed ben in 't jus matrimonii der Kerk, durf ik toch wel zeggen, dat ook deze de bedoelde huwelijken, d. i. dezulke, waar de echtgenooten physiek cn moreel ongeschikt zijn om gezonde kinderen voort te brengen en op te voeden, principieel afkeurt.

Of nu de N.-M. begrippen, die voor het individu niet deugen,

1) Zie o. a. Calvinisme. Geheel-Ontliouding, Xeo-Malthusianisme door Dr. Rijk Kramer (Leiden 1904): en liet werken en >treven van Dr. II. Pinkhof, die orthodox Israeliet is.

2) Hier mag ik nog herinneren aan een statistiekje van Amsterdam door de perscommissie der afdeeling Amsterdam van de »\ereeniging ter Bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme" geplaatst in De Tijd van 3 Maart 1904 :

Prote- Katholie- « i- Zonder

Godsdienst der moeder. stanten. ken. !Israellcten'j godsdienst.

Aantal in rJn.U- cijfers. 300.000 | 120.000 | 60.000 30.00.1

1 I i I

Geboorten per 1000 inw. van | | |

dien godsdienst 32-1 i 33'3 j 24-8 18.7!

Doodgeboren per 100 geborenen j 3.5 2.4 3-5 43-'

Overleden per 1000 inwoners . | 17.8 18.4 j 12.3 6.3*t)

lievolkingswinst per 1000 inwoners 13.5 13-4 II,° 4'3

•) Hlijkens de sterftetabel komen onder deze groep zeer weinig bejaarden voor, waardoor de beteekenis van het geboortecijfer nog ongunstiger wordt.