is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierover bestaat geen verschil van meening tusschen Prof. Treub en mij; wel over de conclusie hieruit te trekken, en dit verschil hangt noodzakelijk met ons verschil van standpunt samen.

Hij redeneert: die menschen zijn in huwelijk verecnigd, hebben aan hun geslachtsdrift te voldoen en moeten dus middelen gebruiken om de vruchten te voorkomen.

Ik zeg: 't kwaad zit in 't huwelijk, ze hadden niet mogen trouwen; maar is dit kwaad eenmaal gebeurd, dan kan het niet door een slecht middel goed gemaakt. Het doel heiligt de middelen niet.

In zulke huwelijken kan alléén sprake zijn van onthouding.

Want de moraal eischt niet slechts ten behoeve van een enkel individu, maar, als geschreven voor een geheel geslacht, dat de zeden worden rein gehouden, dat niet de deur worde opengezet voor een verderfelijke genotzucht.

Als bij het toepassen dezer moraal slachtoffers vallen — in dien zin, dat deze of gene zich een voor zijn lichamelijke lusten pijnlijke beperking moet opleggen, — dan is niet de moraal daaraan schuldig: die slachtoffers dragen eenvoudig het gevolg van vroegere zonden.

En moge bij toepassing van Neo-Malthusiaansche middelen ook al geen slachtoffers vallen in bovengenoemden zin — slachtoffers vallen er, die er veel treuriger aan toe zijn.

De appreciatie hangt weer af van onze godsdienstige overtuiging. Wij hebben onze moraal gebaseerd op ons geloof — ook de godsdienstloozen meenen een moraal te hebben, gebaseerd op ja dat weet ik niet recht! Dat verschilt vermoedelijk. Van Houten zegt, dat de sexueele moraal berust op de bevolkingsleer. Nog al een wankel voetstuk dunkt me.

Wat de grondslag is van Prof. Treub's moraal weet ik niet — 't geloof is 't niet. Hij zegt:

»Ik herhaal nog eens, misschien overbodig, dat geloofsredenen en moreele redenen voor mij niet synoniem zijn" ').

') De geneesheer tegenover Je facultatieve steriliteit, I'rof. IC. Treub.