is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zouden niet velen, als zij tot zich zelf inkeerden, de aanhef van Goethe's Faust beamen en daarin een belichaming hunner gedachten en twijfel zien?

>Habe nun, ach! Philosophie,

[uristerei und Medicin,

Und, leider! auch Theologie Durchaus studirt, mit heiszem Bemüh'n.

Da steh' ich nun, ich armer Thor!

Und bin so klug, als wie zuvor".

En beschaving?

Ook over de beteekenis van dit woord mocht wel eens van meening gewisseld, eer we bovenstaand citaat \an Jonkeis onverdeelden bijval schenken.

Dat een collega, en zeker een zoo ernstig werkend collega, onder beschaving zou verstaan: 't bezit van gepolijste manieren, 't dragen van up to date kleeding, 't meespreken over moderne literatuur, 't hebben van een zekeren chic, die juist in de mode jS) _ 't komt niet bij mij op, ofschoon voor velen hierin alle beschaafdheid gelegen is. Eenige aangename uiterlijkheden in kleeding en doen, ziedaar 't wezen der beschaving in veler oogen.

We kunnen een heele reeks van beschavingen opnoemen. een Egyptische, Indische, Assyrische, Grieksche, Romeinsche, een middeleeuwsche, en die allen hebben hun invloed op West-Europa uitgeoefend, dat daarna zijn beschaving is gaan brengen aan Hottentotten, Kaffers, Roodhuiden enz. met resultaten . . . ?: drankzucht, epidemieën, uitroeiing. . . .

Welke is de beschaving? Voor ons de Christelijke. Zonder verder hierop in te gaan, kunnen we wel zeggen, dat afgezien van godsdienst, maar niet daarmede in tegenspraak, een ideaal van beschaving ') boven 't menschdom zweeft, en dat deze en

1) »\Vat beteekent liet een «gentleman" te zijn? Het beteekent vriendelijk te zijn. beleefd, edelmoedig, onbekrompen, dapper, wijs, en wanneer men al die hoedanigheden in zich vereenigt. ze op de beminnelijkste, innemendste wijze te laten blijken. Is het niet de plicht van een gentleman een gehoorzaam zoon te zijn, een trouw echtgenoot, een zorgvolle, brave vader? Behoort zijn levenswijze niet betamelijk te zijn, zijne rekeningen betaald te worden, zijne neigingen