is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loskundige hulp, ook op het platteland '), wettelijke regeling van het stelsel der zoogenaamde begrafenisfondsen, afzonderlijke leerstoelen voor kinderziekten, cursussen voor bakers, volksbakers:

»Alleen door de vrouw uit het volk *ad oculos te demonstreeren, hoe de voeding en verzorging behoorcn te zijn, en ze de goede uitkomsten daarvan aan haar eigen kind te doen ondervinden, kan aan de tallooze misbruiken bij beide paal en perk gesteld iworden" !).

Uitnemend: praten en schrijven werken niet half zooveel uit als goede voorbeelden.

Ten slotte zegt Jonkers:

»door een meer actieve bescherming van het huwelijk, o. a. door daaraan bepaalde eischen van gezondheid der aanstaande echtgenooten te verbinden" ').

Last not least. In verbetering van 't huwelijk zie ik voor mij, wel een van de voornaamste hulpmiddelen tot het verkrijgen van een kleinere kindersterfte. Als de ouders in alle opzichten voor hun taak berekend zijn, marcheert het kinderenvoortbrcngen en goed opbrengen — om zoo te zeggen — vanzelf.

Maar dan vat ik verbetering van 't huwelijk ook zeer breed op. Spoedige resultaten verwacht ik niet van dit middel, dus niet b.v. na een paar jaar. Dat is ook niet noodig. De groote kindersterfte is een volksziekte, niet een van het individu, en volken leven nu eenmaal niet bij jaren, maar bij generaties.

Er behoort een geslacht op te groeien, met andere en betere begrippen omtrent het huwelijk, dan welke tegenwoordig bij de meesten gelden.

»De eenige, met 's menschen natuur en het maatschappelijk belang strookende levenswijze is toch, dat ieder lid zij van een gezin; de drieëenheid van man, vrouw

1) Dat dit geen weelde is, blijkt wel uit mijn tabellen op blz. 104.

2) T. a. p. blz. 106.

3) T. a. p. blz. 106.