is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing van den verkeerden zelfkant, 't goede van de kern over 't hoofd zien.

Dit goede ligt voor mij hierin, dat de vrouw ruimer gelegenheid vindt dan vroeger zelfstandig haar bestaan te verzekeren. Hiermee keur ik niet goed, dat meerdere vrouwen laag gaan néérzien op 't huwelijk, zich daarvan afkeeren als van iets van te lage orde, noch keur ik hiermee goed 't streven naar volkomen gelijkstelling van vrouw en man. Integendeel: ik acht 't een bewijs van verdwaaldheid des geestes, dat vrouwen het moederschap geringschatten, ja, dat acht ik een der treurigste teekenen van onzen tijd. En wat de gelijkstelling met den man betreft, — ik geloof, dat wanneer deze eens waarlijk volkomen werd, de vrouwen de eersten zouden zijn, om naar haar oud privilegie terug te verlangen.

Edoch, er zijn vrouwen, die om welke reden dan ook niet kunnen trouwen of daartoe geen roeping gevoelen; dat zij tegenwoordig een eervolle positie kunnen innemen in de maatschappij, een werkkring kunnen vinden, welke haar het bewustzijn geeft van iets schoons en nuttigs te verrichten, dat is goed en loffelijk: misschien niet bedoeld, maar dan toch bereikt mede door de ultra's der vrouwenbeweging.

Want nu is er vrijheid van beweging, 't Huwelijk is niet meer de eenige uitredding, afgezien van het klooster, dat toch ook een bijzondere roeping vraagt. Nu kan een vrouw weigeren zonder gevaar broodsgebrek, of hoogstens brood in een min gewenschte positie, tot toekomst te hebben.

Zoo de vrouw al niet den man van haar keus kan vinden, ze loopt minder gevaar een man uit nood te nemen. Dat hierdoor het peil der huwelijken kan stijgen, schijnt mij logisch.

Er is nog een voordeel. Wakker geschud door 't gedruisch van den strijd, is men gaan inzien, hoe nuttig het is, dat de vrouw zich zelf leere redden. Vooral aan onze bourgeoisie kan dit ten goede komen. Wanneer in een gezin eenige dochters zijn, van tusschen 14 en ruim 20 jaren, is er, wanneer zij zich tot de huiselijke werkzaamheden beperken, geen werk genoeg voor haar, zij vervelen zich in haar lediggang. Tegenwoordig komt het er eerder toe dan vroeger, dat zulke meisjes,