is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lige gevolgen in overvloed. Toch moeten we opmerken, dat deze niet zoo in 't oog zouden springen, wanneer er meer volkomen gezonde geslachten waren. Waarom ook zou een huwelijk tusschen bloedverwanten van volkomen gezondheid een reden zijn tot t plotseling optreden van ziekte bij de kinderen' Dat laat zich niet beredeneeren. En 't is ook niet waai. Doch praktisch komt die volkomen gezondheid niet voor.

't Zij in zeer geringe mate — aan ieder geslacht zal in den loop der tijden wel iets zijn gaan ontbreken. Dat nu een geringe en a fortiori een grootere afwijking — wanneer zij èn van vaders èn van moeders kant voorkomt, bij 't kroost tot gevaarlijke verhoudingen kan aangroeien, ligt voor de hand.

Deze korte opgave van de ziekten en ziektekiemen op welker aanwezigheid moet gelet worden bij 't aangaan van liet huwelijk zal menigen leek de schrik om 't hart doen slaan. Ik ben overtuigd, dat menigeen mij een pessimist zal achten.

Niets is minder in overeenstemming niet de waarheid!

Ik vlei mij in t gelukkig bezit te zijn van een groote dosis optimisme, maar — 'k heb een afschuw van struisvogelpolitiek.

Wanneer zij, die meenen, dat ik overdreef, eens een tiende gezien hadden van de ellende, veroorzaakt door uit hygiënisch oogpunt onverstandige huwelijken, zooals wij medici deze dagelijks zien en, zoo goed en zoo kwaad als 't gaat, te herstellen krijgen, zij zouden er vermoedelijk diep onder gebukt gaan. Die levenslast ware ieder van harte gegund, als 't tijdelijk dragen hem wijzer kon maken, als daaruit de diepe overtuiging geboren werd, dat er verbetering moét komen.

1 )e eischen, welke wij bespraken, waren van negatieven aard, 't was een reeks van omstandigheden, waaronder het huwelijk ongewenscht is. Er bestaat natuurlijk ook een lijstjevan positieve desiderata. We noemden reeds een en ander op blz. 50 vv.

Men kan zich een ideaal menschenpaar voorstellen, maar zal zich wel tevreden moeten stellen met iets meer bereikbaars.