is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoeverre de voorschriften, op de Conferentie te Brussel vastgesteld , verbeteringen zijn van de bestaande voorschriften, zal de toekomst moeten leeren. Voor het steeds toenemend internationaal verkeer is het zeker eene groote verbetering, dat eenheid is gebracht in de sterkvverkende praeparaten, en dat dus, wanneer de verschillende Pharmacopeeën in dezen geest zijn herzien, onze Tinctura Aconiti, Belladonnae enz. gelijk zullen zijn aan die van alle andere landen. Moge het niet tot de vrome wenschen behooren, dat binnen niet te langen tijd ditzelfde kan gezegd worden van de minder sterk werkende geneesmiddelen en van de nomenclatuur!

Van den regel, dat in de voorschriften uitsluitend gewag wordt gemaakt van gewichtsdeelen, is in een paar gevallen afgeweken, o. a. in de voorschriften voor Extractum Rhamni Purshianae 1 i q u i d u m en voor Extractum R h e i, waarbij is voorgeschreven dat de simplicia moeten worden uitgetrokken, wat de Cascarabast betreft met een mengsel van één volumen Spiritus en twee volumina water, wat de Rhabarberwortel betreft met een mengsel van gelijke volumina Spiritus en water.

Bij enkele voorschriften, o. a. bij de Pilulae, zijn de hoeveelheden om practische redenen niet in deel en maar in grammen aangegeven. Het is toch veel eenvoudiger, dat de Pharmacopee voorschrijft dat uit 65 Gram Carbonas kalicus en 80 Gram Sulfas ferrosus exsiccatus 1000 pillen elk met de bestanddeelen voor 50 mG. Ferrocarbonaat gevormd worden, dan dat zou zijn voorgeschreven, dat uit eene massa o. a. bestaande uit 13 deelen Carbonas kalicus en 16 deelen Sulfas ferrosus exsiccatus pillen bereid moesten worden, die elk de bestanddeelen voor 50 mG. Ferrocarbonaat bevatten.

Onderdeelen van het gram worden niet in tiendeelige breuken uitgedrukt, maar zelfstandig als milligrammen aangegeven. Ten einde vergissingen bij het voorschrijven te voorkomen herhaalt de Pharmacopee Commissie den wensch van hare voorgangster: »dat ook de geneeskundigen bij het schrijven van recepten dien voi m volgen", en dus bijv. niet schrijven 0,005 maar 5 mG.

Ook in deze uitgave der Pharmacopee zijn de grootste giften per keer en per etmaal (de Ed. III sprak van dag, wat tot uiteenloopende opvattingen aanleiding gaf) van eenige sterkwerkende geneesmiddelen opgenomen. Van streng wetenschappelijk standpunt is zulk eene opgave niet te verdedigen, daar de werking van een stof volstrekt