is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

b. Lijst van stoffen die (in de apotheek) met behulp van ongebluschte kalk bewaard moeten worden.

c. Tabel der maximaaldoses.

d. Tabel der oplosbaarheid van eenige geneesmiddelen bij lr. Voor zoover zulks voor ons doel noodig is komen wij ook op deze

tabellen later terug.

Op het Voorbericht volgen in de Pharmacopee eenige Algemeene regelen, die wij, voor zoover noodig, thans in nadere beschouwing zullen nemen.

Niet alle in de Pharmacopee genoemde geneesmiddelen moeten in elke apotheek aanwezig zijn. De namen der geneesmiddelen, wiei aanwezigheid in de apotheek niet bindend voorgeschreven is, zijn met een kruis, gemerkt. Gewoonlijk spreekt men van ver¬

plichte en van onverplichte geneesmiddelen.

Het aantal verplichte geneesmiddelen bedraagt 211, dat dei on\eiplichte 443.

In de apotheken van geneeskundigen, bevoegd tot het le\ ei en van geneesmiddelen, moeten slechts 86 geneesmiddelen aanwezig zijn. Het aantal werkelijk aanwezige is natuurlijk giooter, maai de wet wenscht den medicus zooveel mogelijk vrij te laten in de keuze der door hem te gebruiken geneesmiddelen, slechts deze eisch is gesteld, dat enkele algemeen gebruikelijke stoffen steeds aanwezig zijn.

Volgens art. 4, al. 2 der Wet regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, beoordeelt de inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met liet toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen op de uitoefening der artsenijbereidkunst, of van elk geneesmiddel eene genoegzame hoeveelheid aanwezig is.

Volgens art. 6 derzelfde wet moet „elk geneesmiddel worden bewaard in een daartoe geschikt voorwerp, hetwelk den officieelen en meest gebruikelijken officinalen naam van het middel duidelijk leesbaar tot opschrift heeft. Bij geneesmiddelen, in de Pharmacopee niet vermeld, wijst het opschrift aan, naar welk voorschrift zij bereid zijn."

Een nadere omschrijving van het bewaren van geneesmiddelen geeft de Pharmacopee in de Algemeene regelen sub 1. „De geneesmiddelen , met inbegrip van die welke tot den voorraad behooren, moeten zóó bewaard worden, dat elke verandering door licht, lucht of vochtigheid, zooveel mogelijk wordt voorkomen.