is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vloeistof Chloral) Chloretum ammonicuiri (dat dissocieert) en Chloretum ferricuin (dat kristalwater verliest) mogen natuurlijk alleen worden bewaard in vaten, die geen water doorlaten.

Bij enkele geneesmiddelen is aangegeven, dat zij buiten invloed van het licht moeten worden bewaard. Voor zoover deze bepaling betrekking heeft op de hoeveelheid van het geneesmiddel, die voor dagelijksch gebruik in de apotheek aanwezig is, wordt hieronder verstaan, dat het geneesmiddel wordt bewaard in flesschen van zwart, rood, of donker-geelbruin glas. Zalven mogen worden bewaard in potten uit een ondoorschijnende stof vervaardigd. De voorraad, die niet voor dagelij ksch gebruik in de apotheek bestemd is, mag ook worden bewaard in een voor het licht afgesloten ruimte.

Het bewaren in donkere kasten van de hoeveelheid van voor lichtgevoelige geneesmiddelen, die dient voor dagelijksch gebruik, is terecht door de Pharmacopee verboden. Bij het telkens openen van zulke kasten worden de geneesmiddelen aan het licht blootgesteld, en in niet mindere mate is dit het geval wanneer een flesch gebruikt wordt en dus eenigen tijd aan het licht wordt blootgesteld. Men denke er echter aan, dat alleen het donker-geelbruin glas den inhoud van de flesch voldoende tegen den invloed van het licht beschermt. Raadzaam is het, bij den aankoop van nieuwe flesschen eerst te onderzoeken, in hoeverre zij de chemische lichtstralen voldoende tegenhouden. Dit onderzoek kan op twee wijzen geschieden, n.1. spectroscopisch, waarbij moet blijken, dat de blauwe en violette lichtstralen door het glas worden teruggehouden, of chemisch, door na te gaan, hoeveel van de voor licht gevoelige stof is ontleed, wanneer de flesch een zekeren tijd in het licht heeft gestaan.

Voor het chemisch onderzoek is de volgende door Möller gepubliceerde methode i) aan te bevelen: in de goed gereinigde flesch brengt men 50 cM3. eener 2 pet. oplossing van Kaliumjodide en 2 cM3. verdund Zwavelzuur. Men stelt de flesch met inhoud gedurende een uur aan het directe zonlicht bloot. Is het glas volkomen inactisch, zooals het vroeger gebruikelijke zwarte Hyalithglas, dan wordt uit de oplossing geen Jodium afgescheiden. Hoe meer blauwe en violette stralen het glas doorlaat, des te meer Jodium zal worden afgescheiden. De afgescheiden hoeveelheid Jodium, die met Natriumthiosulfaat

i) H. J. Möller, Ueber gefarbte Glaser.

Berichte der Pharmaceut. Gesellschaft, 1900.