is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet van 1 Juni 1865, regelende de uitoefening der geneeskunst, moeten wij hieraan nog toevoegen, dat dit schriftelijk verzoek, het recept dus, moet voorzien zijn van den datum, waarop het is voorgeschreven, de wijze van gebruik van het middel en de onderteekening van den arts.

Het voorschrijven van recepten is meer speciaal het werk van den geneeskundige, terwijl het gereedmaken der voorschriften aan den apotheker behoort te worden opgedragen.

De hier bedoelde scheiding van Genees- en Artsenijbereidkunst is in onze wetgeving niet volleding doorgevoerd. Geneeskundigen, die zich vestigen in plaatsen, waar niet een apotheker is gevestigd, zijn bevoegd de artsenijbereidkunst, d. i. het bereiden en tot geneeskundig doel afleveren van geneesmiddelen, uitteoefenen. In plaatsen, waai slechts één apotheker is gevestigd, kan den geneeskundige dooi Gedeputeerde Staten der Provincie, den hoofdinspecteur der Volksgezondheid gehoord, verlof worden gegeven tot het uitoefenen dei

artsenijbereidkunst.

De kunst van het voorschrijven van recepten wordt tegenwooidig minder beoefend dan vroeger, toch is zij, naar wij meenen, voor den geneeskundige van zeer groote beteekenis. Kennis van de samenstelling en de belangrijkste eigenschappen der geneesmiddelen is daarvooi noodzakelijk, omdat deze alleen den arts doet weten, welke stoffen wel en welke niet met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Het recept moet duidelijk, liefst met inkt geschreven zijn. De duidelijkheid laat echter op vele recepten te wenschen over en eene groote routine in het lezen van voorschriften van een enkelen arts is soms noodig om te kunnen nagaan wat bedoeld wordt. Talrijke voorbeelden, ook uit eigen praktijk, zijn ons bekend, waarbij bleek, dat een recept, dat met groote moeite was ontcijferd, toch nog geheel verkeerd gelezen werd. Zoo bleek ons, dat eens d e c o c t u m C h i n a e was bedoeld, nadat we met groote moeite injectio Morphini hadden gelezen, terwijl, toen bij een ander recept werd gelezen decoctum Chinae, de bedoeling was infusum Senegae.

Binz i) vermeldt o. m. de volgende vergissingen die veroorzaakt zijn door onduidelijk schrijven:

Pulvis Sacchari werd gelezen in plaats van Pulvis Doveri. Ammonium muriaticum » « <• Chininum niuriaticum

Oleum rosae » » » Oleum ricini.

1) Dr. C. Binz , Receptsiinden und ihre Folgen.