is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emplastrum lithargyri in plaats van Emplastrum hydrargyri.

Natrium silicicum » » » Natrium salicylicum.

De wet gebiedt, dat, in geval van twijfel de receptarius het recept niet gereed maakt, maar den geneeskundige om inlichting vraagt i). De ondervinding echter leert, dat de apotheker zooveel mogelijk tracht zich te redden en eene waarschijnlijke lezing van het recept als de juiste aanneemt; wat de gevolgen daarvan kunnen zijn bewijzen de boven aangehaalde voorbeelden.

De recepten worden bij ons te lande evenals in de meeste Europeesche landen in het Latijn geschreven. In Frankrijk en in Italië gebruikt men uitsluitend de landstaal, in Engeland en in Amerika zoowel Engelsch als Latijn. Het gebruik van één taal heeft het groote voordeel, dat de recepten overal verstaanbaar zijn, terwijl bij het gebruik van Latijn de zieke veelal onwetend blijft van hetgeen hem is voorgeschreven. Dit kan soms van groot belang zijn, bijv. wanneer de zieke vrees voor een bepaald geneesmiddel heeft. In dergelijke gevallen wordt ook de officiëele naam der geneesmiddelen veelal vervangen door een synoniem, waarvan dus de kennis voor arts en apotheker beide, noodzakelijk is.

Zooals wij zagen is het recept een schriftelijk verzoek aan den apotheker om geneesmiddelen in een bepaalden vorm gereedtemaken en afteleveren. Gewoonlijk beginnen dan ook de recepten met .J{ (Recipe = Neem), dat geplaatst wordt links boven aan het papier, waarop het recept zal worden geschreven. Daar de apotheker van zijn voorraad geneesmiddelen een bepaald deel moet nemen, laat men op het teeken .Jü volgen: de namen der geneesmiddelen in den genitief en hunne hoeveelheden in den accusatief. Wenscht de arts voor te schrijven 60 gram vloeibaar Kina-extract, dan kan hij dit aldus doen:

.}{■ Extracti Chinae liquidi grammata sexaginta.

Men is echter gewoon de hoeveelheden steeds in cijfers uittedrukken en ook, daar tegenwoordig steeds in grammen wordt voorgeschreven, het woord gram weg te laten. Het recept zal dus nu worden: ■li- Extracti Chinae liquidi 60.

i) Art. 8 der wet regelende de artsenijbereidkunst luidt: De apotheker levert op recept geen geneesmiddelen af, dan nauwkeurig volgens het recept en van deugdelijke bestanddeelen bereid. Vermoedt hij in een recept eene wellicht schadelijke vergissing, dan geeft hij daarvan terstond mondeling of schriftelijk kennis aan den geneeskundige, die het voorschreef. Is deze afwezig, dan stelt hij de levering uit, met onmiddelijke kennisgeving daarvan aan dien geneeskundige.