is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren 18 druppels gelijk aan één gram als men hem schuin hield.

Met dezen druppelteller is het aantal druppels per gram van verschillende vloeistoffen bepaald, de daarbij gevonden cijfers (tabel VI der Pharmacopee) zijn aan het einde van dit hoofdstuk opgenomen. De schijnbare tegenstrijdigheid, dat bijv. het druppelgewicht der met verdunden spiritus bereide tincturen niet gelijk is aan het druppelgewicht van dezen spiritus, vindt hare verklaring in het feit, dat deze tincturen bereid zijn met luchtdroge (dus nog ± 15 pet. water bevattende) simplicia. Het druppelgewicht der tincturen is derhalve dat van een mengsel van verdunden spiritus met water. Het is natuurlijk ondoenlijk voor elke vloeistof, die in druppels wordt voorgeschreven een druppelteller van Lebaigue te nemen; daarvoor zijn deze toestelletjes te duur en te breekbaar.

Een vrij groote nauwkeurigheid bereikt men ook, als men uit de standflesschen van de apotheek druppelt, mits zij voor niet meer dan 3/4 zijn gevuld en de stoppen nauwkeurig zijn afgeslepen. Daartoe wordt vooraf de stop van de flesch met vloeistof bevochtigd, en met behulp van dezen ook de rand van de hals der flesch. Tegen de hals houdt men den stop, zóó dat hij met dien rand een hoek maakt van 45°. Dan valt de druppel van den rand op den stop en van dezen in de daaronder geplaatste flesch. Op deze wijze kan men elke vloeistof druppelen, die den rand van de flesch bevochtigt; geschiedt dit niet, dan vallen er geen druppels uit, maar loopt er een dunne straal af (bijv. bij zoutzuur).

Hangt men in de hals eener flesch een omgebogen en met een gleuf voorzien glazen staafje van 3 millimeter middellijn, dan zullen, wanneer de flesch zoover gevuld is, dat het naar beneden gerichte deel van het staafje bij het druppelen verticaal hangt, de druppels die langs het staafje vloeien, vrij nauwkeurig gelijk zijn aan die uit den druppelteller van Lebaigue. Is de flesch zóóver gevuld dat het staafje schuin naar beneden is gericht, dan krijgt men eenige afwijking. Zoo vonden wij bij één dezer staafjes, dat 19 druppels water per gram gaf en dus eenigszins afwijkt van den druppelteller, dat in verticalen stand 42 druppels Tinctura Opii crocata gelijk waren aan één gram, in schuinen stand echter 44 en 46 druppels. Op eene doelmatige wijze aangewend, zijn deze staafjes naar onze ondervinding zeer goed bruikbaar en goedkoop. Ook voor de geneesmiddelen, die droppelsgewijze moeten worden ingenomen, zijn deze staafjes zeer geschikt, daar men bij eenige oefening er zeer gemakkelijk mede kan druppelen. De nauwkeurige doseering bij het gebruik dezer staafjes zal nog worden