is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

balans cn weegt daarna. Op deze wijze voorkomt men dat het metaal der balansen al te zeer wordt aangetast.

9". Daar alle stoffen, die eenigen tijd aan de lucht liggen, minder deugdelijk worden door stof uit het lokaal of door kooldioxyde of water uit de lucht, weegt men geen enkele stof af vóór men die moet gebruiken tenzij men voor andere wegingen het gewicht daarvan moet kennen (zie sub 5).

AFLEVEREN VAN GENEESMIDDELEN.

Aan het afleveren van medicamenten, hetzij dit geschiedt in de receptuur, hetzij in den handverkoop, moet steeds de grootste zorg worden gewijd. Er zijn weinig zaken, waardoor het vertrouwen \an den zieke in den apotheker zoozeer wordt geschokt als door een slordige wijze van dispenseeren; ook al, omdat dit het eenige is waaruit de patiënt kan oordeelen over de meerdere of mindere zorg, die aan het recept is besteed.

De gedachte, dat een slordig kapje of scheef gevouwen poeder aan de innerlijke waarde van het medicament niets afdoet, moge juist zijn, de publieke opinie oordeelt daarover anders en wantrouwt spoedig de medicamenten zelve.

Aan of op elk voorwerp, waarin een geneesmiddel op recept wordt afgeleverd, moet een papier gehecht worden, waarop de naam van den zieke (of, desverlangd, een cijfer ter vervanging daarvan), de bepaald omschreven wijze van gebruik, de dag der aflevering, en de naam van den apotheker zijn vernield.

De opschriften worden voor geneesmiddelen tot inwendig gebruik op ongekleurd, voor die tot uitwendig gebruik op blauw papier gesteld.

Dikwijls komt het voor, dat de patiënt, die zelf een medicament komt afhalen, van den apotheker nadere inlichtingen vraagt omtrent het gebruik, wanneer dit niet duidelijk genoeg op de signatuur staat vermeld, en dikwijls bestaat, en dan zeer ten onrechte, in verschillende apotheken de gewoonte, zich van zulk een vraag met een vaag antwoord of met een «dat weet ik niet' aftemaken. Men verliest daarbij dan uit het oog, dat de vraag, die den receptarius der moeite van het beantwoorden niet waard schijnt, voor den patiënt eene belangrijke kwestie is. Al heeft de receptarius de overtuiging, dat het iemand niet zal hinderen of hij twee- of wel driemaal per dag de