is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer alle stoffen geheel gesmolten zijn, wordt, ter verwijdering van onzuiverheden, zoo noodig gecoleerd door dicht neteldoek, en de zalf opgevangen in een eenigszins verwarmd, goed droog vat en met een glasstaaf of steenen of houten spatel geroerd tot het mengsel bekoeld is. Het vat dient verwarmd te zijn, om te voorkomen, dat de moeielijk smeltbare stoffen, met name Cera, zich direct tegen de koude wanden afzetten. Het roeren van de gesmolten zalf dient te geschieden met een voorwerp dat de warmte slecht geleidt; doet men het met een goeden warmtegeleider, met name met een metalen spatel, dan zal de zalf zich daar voortdurend tegen afzetten en het zallinengsel vastere deelen bevatten, dus niet homogeen zijn.

Gewoonlijk roert men in de nog geheel vloeibare massa slechts van tijd tot tijd, maar des te dichter de massa bij het stollingspunt komt, des te meer moet men roeren en vooral ook zorgvuldig losmaken van de wanden van het vat, waaraan zich deelen van de vaste \etten gemakkelijk afzetten. Het omroeren moet zóó geschieden, dat zeer weinig lucht onder de zalf wordt gemengd, daar die het ransworden sterk bevordert.

Ten einde eene op de boven beschreven wijze bereide zalf volkomen homogeen te krijgen, is het zeer aan te bevelen, de bijna geheel bekoelde zalf nog eens door een zalfmolen te wrijven. Deze zalfmolens zijn gewoonlijk ingericht als de bekende verfmolens.

De volgende zalven der Pharmacopee worden op de beschreven wijze gereed gemaakt:

Unguentum Diachylon (Unguentum Diachylon Hebrae Ed. III), een geelwitte zalf, die bereid wordt door gelijke deelen Loodpleister en Sesamolie (Olijfolie Ed. III) samen te smelten en tot bekoeling te roeren. Daai deze zalf, aan de lucht bewaard, zeer spoedig rans wordt, schiijft de Pharmacopee voor, dat zij niet in voorraad gehouden mag worden. Wij hebben, naar eene opgave van Dieterich, de zalf meermalen bereid onder toevoeging van 5 % van een mengsel van gelijke deelen water en Ulycerine en gevonden, dat de zalf dan niet zóó spoedig onbruikbaar werd. Nog beter bevalt het ons echter, naar eene mededeeling van Karl Dieterich de zalf onder een laagje water te bewaren. Waar de Pharmacopee voorschrijft deze zalf „ex tempore te bereiden, zal men in de apotheek van deze wijze van bewaren geen dienst kunnen hebben, wel echter zal men den patiënt den ïaad kunnen geven, de zalf telkens na het gebruik met een laagje water te bedekken.

Volgens andere voorschriften wordt deze zalf bereid door koken