is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel en sonis niet in water oplossen, al naar den aard van liet zalfconstituens. Is Vaselintim (album of flavum) het constituens, dan geeft het oplossen van de vaste stof in water (of in glycerine) geen enkel voordeel, daar men na zeer nauwkeurig mengen, bij beschouwen der zalf door het microscoop, daarin nog talrijke vrij groote vloeistofdruppels aantreft. Zeer duidelijk is clit waar te nemen, wanneer men de proef neenit met water, waarin een kleurende stof (Pe, manganas kalicus) is opgelost; men ziet dan bij microscopisch onderzoek talrijke violet gekleurde druppels van zeer verschillende grootte, niet gelijkmatig tusschen de Vaseline verdeeld.

Is Lanolinum het constituens, dan kan men de vaste stof met voordeel in water oplossen en de oplossing onder de Lanoline verdeden; de waterdeelen kunnen gelijkmatig en zeer fijn onder wolvet verdeeld worden.

Ook onder Axungia is water tamelijk goed te verdeelen wel is waar niet zoo goed als onder Lanoline maar door toevoeging van water wordt reuzel spoedig rans. Wij zouden hier aan Glycerine de voorkeur geven, waarin vele stoffen, die goed oplossen in water, ook oplosbaar zijn (zie pag. 160). Moet van een oplosbare stof eene groote hoeveelheid onder vet verdeeld worden, zooals gewoonlijk het geval is met Pyrogallol en Tannine, waarbij men, door ze op te lossen, het volumen kleiner zou maken, dan verdeelt men die stoffen in fijngewreven toestand droog onder het vet.

Resumeerende komen wij tot de volgende conclusies:

Moet een oplosbare stof onder een zalfconstituens worden verdeeld, dan zal men die stof in water oplossen wanneer het zalfconstituens Lanoline is, men zal haar oplossen in Glycerine, wanneer het constituens Reuzel of een ander gemakkelijk ranswordend vet is en men zal haar in uiterst fijngewreven toestand verdeelen onder Vaseline. Wordt het volumen van de vaste stof door het oplossen kleiner, dan verdeelt men haar in niet opgelosten staat onder het vet.

Een paar uitzonderingen op dezen algemeenen regel worden hier vermeld.

I'rotargol moet volgens opgave van het Laboratorium der larbenfabriken vorm. Bayer & Co, in water worden opgelost, voor men het onder vet verdeelt, daar door het oplossen de werkzaamheid van het Protargol toeneemt. Een voorschrift voor eene dergelijke zalf is: