is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in enkele minuten gereed gemaakt, terwijl bij mengen inden mortier daarvoor ccn gcruimen tijd noodig is.

Door enkele duitsche apothekers is aangeraden bij gebrek aan glazen of metalen kogels daarvoor gewichten van 10 of 20 gram te nemen, een voorstel, dat o. i. zeer verwerpelijk is.

Dikwijls komt het voor, dat een of meer bestanddeelen van een poedermengsel niet in den poedervorm aanwezig zijn, met name is dit het geval bij vele zouten, en bij Secale cornutum en Folia Digitalis, die men niet in poedervorm in voorraad mag houden.

Zouten wrijft men tot poeder in een onverglaasden mortier, men houdt daarvoor den stamper in de vuist. Indien het zout door warmte niet ontleedt of vervluchtigt, is het raadzaam den mortier vooraf te verwarmen, men krijgt dan gemakkelijker een fijn poeder.

Folia Digitalis, die men zonder de bladstelen moet gebruiken, kan men zeer gemakkelijk pulveriseeren door ze in een warmen mortier met een gelijk gewicht grove suiker te wrijven, ook met niet te fijn poeder van melksuiker gaat het goed. De bladen moeten daarvoor echter zeer droog zijn, dus eenigen tijd met behulp van ongebluschte kalk zijn bewaard.

Van Secale cornutum mocht nien volgens de Ed. III het poeder korten tijd in voorraad houden, volgens de Fd. IV mag dit niet meer. Trouwens vele medici schrijven op hunne recepten steeds: pulvis Seca/is cornuti recenter paratus voor. Moet het poeder zonder eenige additie worden afgeleverd, dan moet men daartoe de volgende vrij langdurige methode volgen. Men maalt het droge Moederkoorn door het vroeger afgebeelde molentje (fig. 30) of door een goede, speciaal daarvoor bestemde koffiemolen en zift hiervan het fijne poeder af; de rest wordt opnieuw gemalen en weer afgezift; nu komt men met malen niet veel verder meer en moet herhaaldelijk stampen en afzitten tot alles of bijna alles door den zeefbodem (B:,„ volgens de Ed. III) gaat. Men moet bij deze bewerking wat meer Secale cornutum nemen dan men poeder noodig heeft om het verlies bij het malen, stampen en ziften, maar moet blijkens het hiervóór medegedeelde de verschillende bewerkingen zóó lang volhouden tot alles fijn poeder is.

Bestaat er tegen de toevoeging van suiker geen bezwaar, zooals in de meeste gevallen wel het geval zal zijn, dan kan men de volgende, veel snellere methode volgen: men maalt het Secale cornutum een of tweemaal door een molen, weegt van het grove poeder zooveel af als

SCHroder , Receptuur. 3e druk. 23