is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

I)e gunstige ontvangst, die het sPractisch Taalonderwijs» ten deel viel deed den uitgever besluiten een soortgelijk werk over het rekenen uit te geven. Dit boek dankt daaraan zijn ontstaan. Het is dus bestemd voor dezelfde groep van personen, die het «PkactiscH Taalonderwijs» gebruiken, voor allen dus, die na de schooljaren behoefte hebben de rekenkunde te bestudeeren, niet om de rekenkunde als zoodanig, maar uitsluitend om voor het leven kennis en vaardigheid te hebben in de verschillende bewerkingen. Bij het schrijven is ook gedacht aan het examen-doen voor de een of andere betrekking, waarvoor bedrevenheid in het rekenen een vereischte is, doch daarnaast bestond vooral het streven een leerboek te schrijven voor hen, die in hun bedrijf voortdurend móeten rekenen. Wie les neemt, vindt in dit boek het behandelde in hoofdzaken terug; wie aangewezen is op eigen studie, kan bij zorgvuldig werken, zelf den weg vinden met behulp van de aanteekeningen en verklaringen hier en daar en aan 't slot.

Een boek dus uitsluitend voor de practijk.

Een leerboek der rekenkunde in den gewonen zin van het woord is het dus niet. Dat blijkt reeds uit de inhoudsopgave ; de stof, de volgorde der stof en de wijze van behandeling doen zien, dat dit werk geen theorie der rekenkunde is. Werktuiglijkheid zonder begrijppen werd echter steeds vermeden, terwijl in de voorbeelden en vraagstukken getracht werd de aandacht te vestigen op tal van maatschappelijke verschijnselen, die binnen den gedachtenkring vallen van hen, voor wie dit werk bestemd is.

Maar al is dit werk dan geen leerboek der rekenkunde, toch hopen we, dat er heel wat uit te leeren valt.

Daarover mogen de gebruikers beslissen.

H. W.

20 December 1907.