is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de weg nog een klein eindje verder wordt opgeloopen, dan zien we dit:

347 34s 34» 35 35' 35- 35'.

Voor 341 zal dus ook 34 staan, evenals 35 voor 35'. Van 34 tot 35 is de afstand dus io H.M. of i K.M. Van 34 tot 35 zijn we i K.M. verder gekomen, en de paaltjes geven dus dit te lezen : 34 of 34 K. M.

341 x 34 > en i H. M.

34-' » 34 » » 2 » , enz.

Waar die nummering begonnen is? Vraag er eens naar, doch denk er toch vooraf even over na. I)at denken moet zich dan bewegen in de volgende richting. Hoeveel tijd is er noodig om i K.M. af te leggen: Dat kan onderzocht worden, met het horloge in de hand. 't Blijkt dat het is io, ii of 12 minuten, al naar ge meer of minder hard loopt, en in i uur loopt ge dus 6 of 5 K.M. of eenige H.M. meer dan 5 K.M. Hoelang we nu moeten loopen om 34 K.M. af te leggen, is dan ten naasten bij wel uit te rekenen. Een uur of zes immers. Rn de plaatsen in den omtrek kennen we wel zoo goed, dat we weten welke plaats aan den Rijksweg ongeveer 6 uur van ons verwijderd is. Of zouden we in twijfel verkeeren of het dit gehucht is of dat ? Zou de nummering van den weg, vragen we, begonnen zijn bij een gehucht, d. w. z. zou men een rijksweg hebben aangelegd van uit een heel kleine plaats of nog minder dan dat ? \\ elneen ; daar op ongeveer 6 uur afstands ligt een groote plaats, en daar begint de weg, daar is de nummering aangevangen. En nu, vraag nu eens, b.v. aan den wegwerker, die ginds aan den arbeid is : hij zal 't u zeggen.

Een uur loopen is 5 a 6 K.M. Dat hangt af van de snelheid. Heel vaak rekent men een uur op 5555 M., in vraagstukken uit rekenboeken b.v. en op handwijzers e.d. In dit verband is het niet zonder belang eens na te gaan of de cijfers, die op de handwijzers den afstand in K.M. aangeven tot de volgende plaats, ook overeenkomen met den tijd, welke daarvoor gewoonlijk gerekend wordt. Zegt de handwijzer bijv. 4 K.M., dan moet dat ongeveer 3 kwartier gaans zijn.