is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op rente uitstaat. Drie dingen zijn dan gegeven, naar het vierde wordt gevraagd. Zoo in deze vraagstukken :

Een kapitaal van f 960 staat uit tegen 5 °0; hoe groot is de jaarlijksche intrest?

Een kapitaal staat uit tegen 4 0 0. Als de intrest elk jaar f 20.80 bedraagt, hoe groot is het kapitaal dan r Enz.

't Eerste vraagstuk lost men op deze wijze op: Elke f 100 levert f 5 op; f 960 dus 9.60 X f 5 = f 4S-

Het tweede zoo: f 100 levert f 4 op : f 20.80 = 5.20 X f 4; 't kapitaal is dus f 5.20 X f 100 = f 52a

In de handelswereld wordt het woord percent mede zeer veel gebruikt. Men geeft aan hen, die contant of binnen een maand betalen, 1 °j0 korting, d. vv. z. men mag de rekening verminderen met I honderdste deel van het bedrag, met 1 cent van eiken gulden, dus bijv. op deze wijze:

't Bedrag der rekening is . . f 47.44 De korting van 1 °j0 bedraagt f 0.47 De rekening wordt voldaan met f 46.97 In coöperatieve winkelvereenigingen e. d. wordt elk jaar de winst verdeeld. Indien de winst 19 °l0 bedraagt, dan ontvangt een lid der vereeniging, die in het jaar voor f 386.75 kocht, f 386 75 van w'nst f73 48, zooals de berekening

0 Uj hiernaast aangeeft. Vele levensverzekerings-

maatschappijen keeren elk jaar, of na een

348075 tijdperk van 3 of 5 jaar b.v. een deel van - de winst aan de verzekerden uit. Bedraagt f 73.4825 die uitkeering over een tijdvak van 5 jaar 12.4 °|0, dan ontvangt iemand die f 720 aan premiën heeft betaald, dus terug 0.124 X f 72° = f 89.28. Op dezelfde wijze f 720 worden ook de inkomsten van vele rei/.igers 0.124 °f agenten van groothandelaars bepaald. —— Zij ontvangen provisie, d. w. z. eenige percenten van het bedrag, waarvoor verschillende afnemers gedebiteerd werden. Verkoopt

' ~ iemand dus in zeker tijdperk voor f 9627.50.

f 89.280 en bedraagt de provisie 1.5 °i0, dan is