is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het salaris van den reiziger 0.015 X f 9627.50 = f 144.41. f 9627.50 In het practische leven zijn de bereke-

0.015 ningen iets eenvoudiger, iets onnauwkeuriger

ook. Zoo zal men in het eerste en derde 9607500 voorbeeld de 75 en 50 centen verwaarloo-

— zen, en dus voor vermenigvuldigtal nemen

f 144.41250 f 386 en f 9627. In het tweede voorbeeld

is dit reeds gebeurd; wanneer de premien inderdaad f 720.65 bedroegen, neemt men toch f 720. Dit bespaart op de kantoren, waar duizenden vermenigvuldigingen gemaakt moeten worden, zeer veel werk.

In den landbouw en in de aanverwante bedrijven begint de percent-rekening een groote rol te spelen. Men garandeert in voederartikelen zóó en zooveel percent eiwit, of zetmeel, of vet. Is het artikel verpakt in balen van 100 K.G., dan bevat elke baal zooveel K.G. van elk der genoemde stoffen als door het cijfer der percenten wordt aangewezen. Heeft men veekoeken, die elk 1 K.G. zwaar zijn, en bevat de koek 48 0 (1 eiwit, dan is er in elke koek 0.48 K.G. Zoo garandeert men in kunstmeststoffen b.v. 15.6 " f, kali of 27 0 0 phosphorzuur of 15.5 0 0 stikstof. Elke zak van 100 K.G. bevat resp. 15.6 K.G. kali, of 27 K.G. phosphorzuur, of 15.5 K.G. stikstof. Massa's van deze cijfers vindt men in de prijscouranten van de handelaars in kunstmeststoffen : men bestudeere zoo'n prijscourant eens, en berekene hoeveel 1 K.G. kost van het hoofdbestanddeel der meststof. Wordt b.v. kainiet met 16 0 () kali verkocht voor f 2.40 en patent kali met 27 °|0 kali voor f 6.75 de too K.G., dan leert een eenvoudige berekening in welke mest de kali het duurst is. Men spreekt in den kunstmesthandel ook van meststoffen, die 93 0 fijnmeel bevatten, of dat 80 °|() oplosbaar is in water, en deze uitdrukkin gen zijn te begrijpen, als men tenminste niet valt over het woord ifijnmeel» en over de uitdrukking «oplosbaar in water». Een zaadhandelaar verkoopt gras- en klaverzaden en garandeert daar 90 0 ,, kiemkracht (van elke 100 korrels zullen er 90 moeten ontkiemen) en 95 0 0 zuiverheid (in een zak met Westerwoldsch raai-