is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het quotiënt van £ en is dus 24 X 4. en van £ e» -h dus X s* it deze heide voorbeelden blijkt, dat het quotiënt gevonden wordt door het deeltal te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan den noemer van den deeler, en de noemer gelijk aan den teller van den deeler. Is dus de deeler f, dan vermenigvuldigt men het deeltal met | ; is de deeler -j|, dan vermenigvuldigt men met Daar men 3 het omgekeerde noemt van | en 5 het omgekeerde van kunnen we dus ook zoo zeggen : moet men deelen door een breuk, dan vindt men het quotiënt door het deeltal te vermenigvuldigen met het omgekeerde van den deeler.

Daarom is :

■8 : ï = SI X * = f8 = v. want y> X f = 36 = *;

ft : II - i X ft = n = want fè X I = 'ü = ft ; 12J : 3i = V : 1 = f X = h want \ X 3* = ï X i = iaj.

Wie bij het deelen het quotiënt gevonden heeft, en niet volkomen overtuigd is, b.v. doordien men 't niet zeker weet of men het omgekeerde van den deeler moet nemen of van het deeltal, gaat het gevonden quotiënt vermenigvuldigen met den deeler; het product moet dan het deeltal geven. Dat deden we in de hier juist genoemde voorbeelden : de 3 deelers werden vermenigvuldigd met de 3 gevonden quotiënten, met 'J», en en telkens was het product gelijk aan 't vermenigvuldigtal f., ft en 12^. Hierop werd reeds gewezen bij de behandeling der geheele getallen :

1008 : 4 = 252, omdat 252 X 4 = Ioo8> en evenzoo:

124 : 2| = 4i, omdat 4i X H - I2jj.

Blijkt het, dat het product van deeler en quotiënt niet gelijk is aan het deeltal, dan is er een fout begaan.

Natuurlijk kan men ook door redeneering het antwoord vinden. \ ermenigvuldig | X f> d.w.z. een getal met het omgekeerde van het getal, 't Product is 1.

Als men dus zeker getal, laat het zijn 12-j, deelen moet door 3, zoodat | vermenigvuldigd met het quotiënt, i2-{ moet opleveren, heeft men dus :

het quotiënt X f = l2\<