is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze geniet door de f 750 te vroeg te ontvangen. A kan de f 500 dus betalen 9 maanden na den dag van heden, of 5 maanden nadat de f 750 betaald zijn.

Zoo berekenen we het antwoord. Wie op een examen het gegeven vraagstuk moet oplossen, schrijft eenvoudig dit:

/> geniet door de eerste betaling een voordeel, gelijk aan den intrest van f 750 gedurende 2 maanden, of van f 100 gedurende 15 maanden. Daarmee komt overeen het nadeel door de rentederving van f joo gedurende eenige maanden. Omdat f foo in J maanden evenveel intrest geeft als f 100 in / ■>" maand, mag A ? maanden te laat de f 500 betalen, dus f maand nadat de J 7-70 worden betaald.

Wanneer men het vraagstuk zoo aankijkt, dan is het oplossen niet moeilijk. Maar dat is juist de kwestie : goed weten, wat er verteld wordt. Velen struikelen dan ook juist over zulk een vraagstuk, omdat ze zich den gang van zaken niet zuiver genoeg kunnen voorstellen, en niet nagaan wat het beteekent: geld te vroeg of te laat ontvangen.

We kunnen het vraagstuk ook oplossen door in hoofdzaak A, en niet B, in 't oog te houden. Gesteld, dat A het geld nu reeds heeft, de geheele f 1250, dan trekt hij hiervan intrest gedurende 6 maanden, en dit komt overeen met den intrest van f 100 gedurende 12.] X 6 maanden = 75 maanden. Hij gebruikt de f 1250 gedurende 4 maanden; de intrest komt overeen met die van f 100 gedurende 50 maanden. Hij heeft nu nog recht op den intrest van f 100 gedurende 75 maanden — 50 maanden = 25 maanden. De intrest staat gelijk met dien van f 500 in 25 maanden 15 = 5 maanden. Zoo komen we er ook.

Een goed inzicht, zeiden we. Ziehier met dezelfde bedoeling nog eenige

Vraagstukken. Twee jongens hebben samen 81 knikkers. Als de een 1 ' maal zooveel heeft als de ander, hoeveel heeft elk dan r

Teller en noemer van een breuk zijn te samen 150. Als men den teller met j, en den noemer met 7 vermeerdert, wordt de waarde gelijk aan Welke breuk is het?