is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C zooveel in dat hij J van de winst ontvangt. Hoeveel 0 (l zal A van de winst genieten, indien C z'n aandeel verdubbelt?

315. A en B vertrekken tegelijk van een plaats naar een andere die 48 K.M. verder ligt. A legt per uur 6, B 8 K.M. af. Als B het van den. weg heeft afgelegd, rust hij 1 uur. Welk deel van den weg moet nog afgelegd worden, als B A heeft ingehaald ?

316. Aan den bodem van een vat, dat een inhoud heeft van 720 L. is een kraan en op de halve hoogte nog een. Beide kranen laten per minuut evenveel water wegloopen. Als het vat in 1 uur leeg is, hoeveel water loopt er dan per minuut door elke kraan ?

317. Een schipper vervoert draineerbuizen en tegels, voor resp. 1 en 4 cent per stuk. Bij beschadiging moet hij resp. 5 en 10 cent betalen. Als hij in 't geheel f 36.75 ontvangt, van elke soort 50 breekt en te zamen 5400 stuks heel overbrengt, hoeveel heeft hij dan van elke soort ingeladen ?

318. Twee getallen zijn samen 8, en ook het quotiënt is 8. Deel het verschil dier getallen door hun product.

319. Van A naar B vertrekken twee booten, de eene elke 3, de tweede elke 10 dagen. Als beide booten op zekeren Dinsdag gelijk vertrekken, na hoeveel dagen zullen ze dan op een Zaterdag weer gelijk vertrekken ?

320. Het quotiënt van twee getallen is maal begrepen op de som en 4^ maal op het verschil. Welke zijn die getallen ?

321. Een vader is 40 jaar ouder dan zijn zoon. Over eenige jaren is de vader 5 maal zoo oud als de zoon. Hoe lang duurt het, als de vader in dien tijd maal zoo oud is geworden ?

322. Twee kapitalen, samen groot f 1000, staan op rente uit; het kleinste tegen 4 0 0» het andere tegen 5 °|0. Het kleinste brengt per jaar f 1 meer op dan de helft van 't grootste. Hoe groot is elk kapitaal ?

323. Van 100 trekt men een getal af, van 174 dubbelzoo-