Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

370. Zeker werk werd door 60 arbeiders begonnen. Zij zouden het in 45 dagen ten einde kunnen brengen. Na verloop van zeker aantal dagen werden 18 arbeiders ontslagen en werd het loon der overige arbeiders met 15° 0 verhoogd. Als het geheele werk 57 dagen vereischte en f 5313.60 aan werkloon kostte, hoeveel ontving dan ieder der overgebleven arbeiders ?

371. Wanneer men bij den teller eener breuk 1 voegt, wordt de waarde der breuk = 1. Voegt men 3 bij den noemer dan wordt de waarde = ■§-. Welke breuk wordt bedoeld ?

372. Als men een getal vermeerdert met de som der cijfers, krijgt men 72. Welk getal is dat ?

373. Een vader is 28 jaar en zijn 4 kinderen 1, 5, 6 en 8 jaar. Over hoeveel jaar zullen de kinderen samen tweemaal zoo oud kunnen zijn als de vader ?

374. Wat is de G. G. D. van 123442 en 212443, als beide getallen geschreven zijn in het 5-tallig stelsel ?

375. Van een evenredigheid worden de 4 termen alle met hetzelfde getal vermeerderd, en nu krijgt men : 70 : 100 = 58 : 82. Welke evenredigheid had men?

376. Iemand verkoopt een partij koffie, waarop hij 10.4 °|0 wint. Als hij 4 °|0 heeft ingewogen. hoeveel zou hij dan gewonnen hebben, indien hij niet ingewogen had ?

377. A, 15 en C handelen samen ; hun aandeel in het bedrijfskapitaal is resp. 5000, 8000 en 13000 gulden. De winst is f4560, waarvan C f 1780 ontvangt. Als ze van hun kapitaal eerst eenige percenten rente ontvangen, en dan de rest gelijk verdeelen, hoeveel ontvangen A en B dan van de winst ?

378. Iemand koopt linnen en verkoopt het met 33^ °|0 winst. De verkoop bedraagt 4 maal zooveel boven f 4 als de inkoop er beneden is. Wat is de inkoopsprijs ?

379. In een kamer, lang 5.90 M. en breed 4.80 :VI., legt men een vloerkleed. Als de stof 75 c.M. breed is, hoe wordt het kleed

Sluiten