is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste der Hollanders1; — die zich aansloot bij het ontluikende gezelschap van Jezus. En nu ik over eenArasterdamsche Jezuïeten-statie ga handelen, meen ik hier wel te mogen herhalen wat ik elders geschreven heb3): ,.Alleen Maastricht uitgezonderd, is er geene stad der noordelijke Nederlanden, die in den loop der tijden zoovele en zoo merkwaardige leden aan de Societeit van Jezus geschonken heeft als het katholieke Amsterdam."

Dit nog geheel katholieke Amsterdam werd dan ook vroegtijdig door de zonen van Ignatius bezocht, en dat op aandrijven van den nog levenden ordestichter zelf. De eerste, dien ik er ontmoette, is de Antwerpenaar Adriaen Adriaensen (.Adrianus Adriani ab Antwerpia), die juist in 't midden der 16e eeuw (1550), meer dan een kwarteeuw dus vóór het ,.geus worden" der Amstelstad of de zoogenaamde „alteratie" van 1578, bij zijn Amsterdamsche vrienden een bezoek kwam afleggen. Die vrienden waren Mr. Floris Egbertsz, een Haarlemmer, destijds pastoor in de Oude Kerk of de Kerk aan de Oude zijde, S. Nicolaas toegewijd, en de reeds genoemde Nicolaas Cannius, of, gelijk deze zelf schrijft: „Claes Jansz. Can", die toen, ofschoon een gewezen Erasmiaan, de parochie van Sparenwoude als pastoor bediende.

Hartelijk werd de uitgenoodigde pater Adriaensen door beide vrienden ontvangen, en inzonderheid door den Sparenwouder zielenherder, den warmen Crocusvriend, met „buitengewone hoflijkheid" welkom geheeten. Deze verklaarde zijnen gast, dat bij hem het verlangen begon op te komen, om zijn omvergetelijken Orocus naar Rome te volgen en zich eveneens voor de voeten van S. Ignatius te gaan nederwerpen. Dit geschiedde echter niet.

Ook kwam de Jezuïet tijdens zijn bezoek in aanraking met de aanzienlijkste Amsterdammers, die, na bij hem ge-

11 Archief voor de geschiedenis can 't aartsbisdom Utrecht X, 152. 2) Bijdragen voor de geschiedenis can het bisdom Haarlem I. 99.