is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wacht, ten einde de aamenkomst der geloovigen te verstoren. Daar zijn ook eenige vrouwspersonen gehuurd, die het oog moeten houden op alle straten en huizen, waar katholieken wonen, die zelfs somwijlen voorgeven katholiek te zijn, om des te gemakkelijker verraad te kunnen plegen, 't Is u bekend hoe moeilijk het is, den wolf te onderkennen in de schapevacht. Nog niet lang geleden hebben wij 5000 gl. moeten betalen om aan de knevelarijen des schouts te ontsnappen en de bijna reeds gevangen priesters buiten gevaar te krijgen. Nadat, gedurende dit jaar, een onzer paters tot tienmaal toe aan de hem achtervolgende vijanden ontsnapt was, gelukte het hun eindelijk hunne woede te kunnen uitstorten op de heilige 'sieraden, welke zij aantroffen. Doch wijl het getal der katholieken te Amsterdam zeer groot is, achten zij luttel het verlies van hun goud ten einde de zielen, door Christus' bloed vrijgekocht, te kunnen redden en behouden.

„Ontelbaar zijn de kerkjes, door de brave burgers op verschillende plaatsen heimelijk opgericht, en dit niet slechts om aan de gevaren te ontsnappen, maar ook om van tijd tot tijd onder hun dak den Zone Gods in zijn H. Sacrament te mogen herbergen, van wien zij een eeuwigdurende woning hierboven verwachten. Toen het zielenheil van velen, ten gevolge hunner armoede, in gevaar verkeerde, hebben de katholieken niet uit den vreemde1) geldelijke bijdragen verzameld om de behoettigen bij te staan, maar gelukkig achten zij zich, dat ze met eigen middelen en vrijgevigheid het geloof der zwakken mogen verdedigen, /ij ondervinden dan ook dat God op zijne beurt vrijgevig is. Hij, die aan zijn kampvechters, in altijd dreigende gevaren, christelijke kloekmoedigheid verleent en hen met den bijstand zijner genade zoo overvloedig voorziet, dat ze sterker uit den strijd wederkeeren en rijker worden onder 't gebreklijden.

11 Er staat: E. Graecia, toespeling op de H. Schrift .