is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Luister en bewonder [in Amsterdam] een beeld van Home! Voor die stad is het eertijds iets groots geweest, dat zij in krochten en onderaardsche spelonken den godsdienst beschutte tegen de woede der Heidenen. Hoe prijzenswaardig waren de vrouwen, welke de dienaars van Christus, terwijl ze de handen van den vervolger ontvluchtten, gastvrij opnamen! Thans worden ook wij van de daken neergelaten en nederglijdend langs eene koord, dalen wij in verborgen schuilhoeken at', hangende tusschen hemel en aarde. Intusscheu staan de vrouwen onverschrokken op de wacht, terwijl de gerechtsdienaar staat te beven; en wanneer zij den schout met mokers zien gewapend om de deuren open te breken, treden zij zelve hem te gemoet, en niet zelden weten zij door hare standvastigheid zijn geweld te beteugelen."

Na deze algemeenheden over zijne vaderstad, treedt de Amsterdammer zendeling in ettelijke bijzonderheden, die bij uitstek kenschetsend zijn voor 't godsdienstig leven onzer katholieke vaderen onder het kruis.

„In de goede week waren ongeveer 200 geloovigen vergaderd, om midden in den nacht, waarop Goede Vrijdag begint, eene meditatie te hooren over het lijden des Heeren. Dit heilig voornemen was echter den verraders niet verborgen gebleven, zij omsingelden het huis en, gelijk ik zeide, beuken zij de deuren met hamers. De geheele vergadering wordt opgeschrikt en toen er reeds geen hoop meer om te ontsnappen ons toelachte, toen de reeds verbroken deurhengsels den soldaat een toegang openden tot zijn buit — begon de huisvrouw, die juist zwanger was, het gekerm eener moeder in barensnood na te bootsen en, veinzende in onmacht te vallen, den schijn aan te nemen van in doodsgevaar te verkeeren. Verontwaardiging greep nu den echtgenoot aan: hij roept hemel en aarde tot getuigen, hij maakt allerlei misbaar en begint te huilen, als hadde hij zijne vrouw zien sterven. De schout stond verslagen en de woeste overwinnaars werden tot zachtheid gestemd. Waarom