Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neesehe zendelingen druk- en boekhandelsbetrekkingen hadden aangeknoopt.1) 't Zelfde deden later de Bollandisten.

Een halt' vermakelijke weerklank dezer gebeurtenis trot ik aan in de protestantsche akten der Amsterdamsche classis op 6 April 1654: „D. Lucas van Noord netfens D. Junium, gelast om te verneemen naer seeker schip, dat voor deese paaien gereed lag om met eenige Paapen naar China te varen, brengt-in verstaan te hebben de saake soo verre waar te sijn, datte soodanich schip wierde gereed gemaakt en ook eenighe burgerl. kinderen genoemt, die daar heenen souden gevoerd worden, maar dat sy van hier souden vaaren naar Portugal ende van daer te lande naar China ende het selve niet was te beletten, wordt de saake hierbij gelaaten." 2) Dat vorderden de handelsbelangen.

Over geheel deze geschiedenis en de daarbij betrokken personen, inzonderheid de edeldenkende Blaeuën, heb ik breedvoerig gehandeld in een opstel, getiteld Een groet uit China voor Vondel en de Amsterdamsche, „vrunden .'•)

Intusschen was, ten gevolge van 't gemelde voorval, het oog alweder scherper gevestigd geworden op den priester der Krijtbergkerk, die met de „stadsgevaarlijke" scheepslading in aanraking was geweest,

Ik ontmoet hem dan ook op de reeds vermelde „lijste van de [66] paepsche vergaederplaatsen te Amsterdam aen de E. H. Burgemeesters overgelevert in December A" 1656

lï De overste en medezendeling in China der drie genoemden was pater Martinus Martini, die in 1656 b\j Joan Blaeurijn allerprachtigsten Atlas van het groote rijk Sina gr. folio in o landsch, latijn en portugeesch liet drukken Zie C. Son\nie™°9l' De Backcr, Bibliothèque do la C. da J. 3de uitgave III, 646 en de Navorscher 1870, waar blijkt dat Couplet nog in 1669 uitCanton allervertrouwiykst briefwisselde met Mr. Joan Blaeu.

2) Aldus in de Bijdr. voor de geschied, van 't bisd. Haarlem

XIV. 301.

3) Jaarb. van Alb. Thijni 1897.

Sluiten