Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hem samen woonde op het Singel over de Warmoesgracht, het H. Oliesel toegediend door pater Joannes Letten S. J. van de Verwers- (nu Raam-lgracht; en in 't begin van Februari 1679 heeft pater Joannes de Coninck S. J. uit hetzelfde bedehuis aan den grooten Justus van den Vondel de laatste heilige Sacramenten toegediend, kort voordat de 92-jarige grijsaard — „het pit des levens ontbrak olv: de lamp most uitgaan bij mangel van voedzel" — op* 5 lebruari overleed. x) Nog in Augustus des jaars 1669 was hij trouw op zijn post of liever op wacht geweest in 't sterfhuis van zijn boezemvriend Augustinus van Teylingen.

Keeren wij thans tot den Krijtbergstichter terug.

Tot tweemaal toe, in 1655 en 1662, vond ik in 't zelfde doop- en trouwboek door Laurensz zelf aangeteekend: „dit is geschreven door eene der klopjes, toen ik een arm gebroken had 2): deze en dergelijke ongevallen waren ongetwijfeld veroorzaakt door 't ontvluchten aan de handen der verspieders ot dienaars van den gerechte. Het geschrift nu van 't hier bedoelde klopje met een schrijven vergelijkend, door Jufvrouw Dina Noordijck eigenhandig onderteekend, ontdekte ik dat het een en dezelfde schrijf hand was. Reeds vroeger vernamen wij, hoeveel geldelijken onderstand Laurensz aan de geestelijke dochters te danken had bij 't stichten der Krijtbergkerk, en hier leeren wij dat de door Vondel bezongen, en door den Carmelieter pater Couvrechef zoo hooggeschatte Dina Noordijck een dier kloeke en eerzame klopjes was. Toen deze, aan het Jezuïeten-kerkje van St. Franciscus-Xaverius verbondene jonkvrouw, ten overstaan van pater Laurensz hare ^ „staatsie" hield, d. w. z. de eenvoudige geloften van eeuwige zuiverheid en gehoorzaamheid uitsprak, wijdde Vondel

1) Zie J. Sterck in het Handboekje van J. A. Alb. Thiini 1002 bl. 239—241, en bl. 178.

2) Hacc scripta sant ab una ex Vestalibus, cum mihi fractum esset brachium.

Sluiten