is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paters in de beroemde handelstad Amsterdam vier en veertig personen in haren schoot teruggevoerd: En onder dezen, een jongeling van 22 jaren, voornaam lid der Mennonitische secte en zulk een uitstekenden dichter, dat hi.i door de regeering zijner stad waardig is gekeurd met een lauwerkrans en zilveren schotel, door vreemdelingen met de hoogste onderscheiding, en door de Koningin van Zweden zelfs met een gouden keten vereerd te worden. Maar nooit heeft hij onder uitbundiger toejuiching der katholieken en verwondering der overige menigte zijne lier gestemd, dan op het feest van Sint Ambrosius, toen hij belijdenis van 't Roomsche geloof aflegde, welk geloof hij op het zuiverst, tegelijk met andere wetenschappen, uit de bron zelve te Rome op dit oogenblik put." ')

Ter opheldering der laatste bijzonderheid diene het volgende.

Niet lang na zijne bekeering te Amsterdam, had Anslo zijne geboortestad verlaten om de jubelfeesten des jaars 1650 in Kome zelf te gaan vieren, waar hij zijn medebekeerling den bovenvermelden Christoffel van Ranzau heeft kunnen aantreffen. Blijkbaar was dit alles onzen berichtgever, misschien Laurenz zelf, deugdelijk bekend en 't wordt van elders bevestigd. 2)

Dat de stichter der Krijtbergkerk en zijne ordebroeders in 't hoogste aanzien stonden bij de Katholieken blijkt wel uit de omstandigheid, dat drie zeer aanzienlijke Amsterdammers, Hendrik Croock J. U. L., Pieter Boelensz (patritius)

1) Zie de oorspronkelijke teksten in de Dietse/ie Warande V. 487 en XII (N. R. II) 469.

2) Over den dichter Reyer Anslo en zijne bekeeringsgeschiedenis handelde ik breedvoerig in den Volks-Atni. voor Ned. Katholieken 1884; eveneens de heer J. Sterck in den jaargang 1891. Verspreide berichten over hem in de Briefwisseling tusschen de gebroeders van der Goes, I, in 1899 (werken van 't Utrechtsch genootschap) uitgegeven door C. J. Gonnet Amsterd. Joh. Müller).