is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrift A. v. Zylvelt fecit, R. et J. Ottens excudit, wordt met allen eerbied in zijn Krijtberg bewaard.

Er bestaat echter een veel schooner contert'eitsel, door den beroemden Th. Matham gesneden en in verschillende uitgaven met verschillende onderschriften verschenen. Zie het hier nevengaande tegenover bl. 25.

De dichterlijke glazenmaker Jan Vos heeft op een der portretten van hem, „op d'afbeelding van den eerwaardigen Petrus Laurentius, door ïïolsteyn gesneden het volgende lofvers geschreven v):

Dus leeft L a u r e n s die ons de kruisleer, door ztfn leven En lessen onder 't kruis, op lioop van heil verbreidt.

Zoo kan h\j d'Afgrond, die de ziel bestormt, doen beven: Het zaad van God wordt best door leer in 't hart gezaaid. Hoe moet men zulk een man, tot loon van deugd versieren? L a u r e n s verdient een krans van hemelsche laurieren.

De katholieke Jan Yos, 'k ontmoette dezen echter niet in Laurentius' doop- en trouwboek, moet hem persoonlijk wel goed gekend hebben, hij, die den weisprekenden zendeling „levend onder het kruis" zoo kenschetsend wist af te teekenen. Dat Laurensz „een krans van hemelsche laurieren verdiend had, zal, geloof ik, wel geen katholiek Amsterdammer tegenspreken. *)

Thans hebben wij het te betreuren, dat onze geschiedbronnen wederom spaarzamer beginnen te vloeien, zoodat we, tot ons groot leedwezen, aan de weetgierigheid onzer lezers bezwaarlijk kunnen voldoen. Wel hebben de „Handelingen der Jezuïeten-missie," waarvan ik vlijtig gebruik maakte, veel aangeteekend, maar, al worden in 't begin van elk jaar de namen der aanwezige zendelingen getrouw opgegeven — op wie van hen de meegedeelde feiten en gebeurtenissen betrekking hebben, wordt veelal niet vermeld.

1) Alle de gedichten van J. V. 1726 I, bl. 304.

2) Zie bijlage II, waar kleinere bijzonderheden over hem.