Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met opgemelde verwikkelingen staat de boven aangehaalde brief van pater Yan Winterswyck aan zijn provincialen overste Thomas Dekens (bl. 27.)

't Was ook bij dezelfde gelegenheid dat de reeds 83-jarige Vondel met Johan van Marcken, benevens de gebroeders Mr. Gysbert en Ysebrandt Plemp, beiden zonen van den rechtsgeleerden ex-jezuïet Cornelis Gysbertz Plemp, en neven der paters Petrus en Timotheus Plemp, J) in het jaar 1670 een verzoekschrift naar Rome aan den pas verkoren paus Clemens X opzonden, waarin zij de Amsterdamsche leden der Societeit aan de gunst en bescherming zijner Heiligheid aanbevelen.

Niet zonder aandoening kan men die echt katholieke Amsterdammers aldus hooren spreken:

„Allerheiligste Vader!

„Toen Clemens IX, zaliger gedachtenis, aan de zijnen ontrukt werd, zuchtte wel de gansche katholieke wereld, maar inzonderheid betreurde Holland zijn eigen ongeval, Holland, dat in niet geringe verdrukking, zijne klachten naar Rome opgezonden en in den schoot van zijn overgoedertieren Vader had neergelegd 3). Deze werd ons ontrukt, niet opdat wij, katholieken, geen Opperpriester meer zouden bezitten, niet opdat kinderen verstoken zouden zijn van een vader, niet opdat Holland een goedertieren Vader zou missen 3) — maar opdat degene zou opvolgen, die de plaats en den zetel van Clemens 4) zou innemen en met nog goedgunsti-

1) Zie over die familie mijn opstel in de Bijdragen voor de geschied. van 't bisdom Haarlem I, 104- 108. Cornelis' eigen getuigschrift als Jezuïet, vond ik onlangs in 't novicen-album S. J. van Doornik. In de Studiën XXV tegenover bl. 188 gaf pater A. van Lommei z. g. een facsimile dezer handteekeningen.

2) Het stuk, waarin die eerste klachten waren uitgesproken, heb ik niet kunnen opsporen.

3) Ut Clementem desideraret, wellicht: „opdat Holland geen Clemens (goedertieren) meer zou hebben."

4) Zelfde toespeling.

Sluiten