is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De handelwijze van Neercassel is dan ook reeds in den tijd zelf zeer verschillend beoordeeld, doch 't is hier de plaats niet daarvoor verder uit te weiden : ik deelde slechts het streng noodzakelijke mede. Yoor ons doel is het voldoende hier te kunnen aanteekenen, dat de zendeling in de Krijtbergkerk ongemoeid werd gelaten, zoodat hij zijn heilzamen arbeid mocht voortzetten. Alweder naar het doopen trouwboek van pater Joannes Proch te oordeelen, waren al de moeilijkheden, waarmede hij te strijden had, niet bij machte geweest om het vertrouwen der Amsterdamsche katholieken in onzen zendeling te schokken. Het getal der door hem ingeschrevenen in 't boek des levens is veeleer toe dan afgenomen.

Helaas! de wankelende staat zijner gezondheid gedoogde niet, dat hij ten einde toe de lasten der zielzorg dragen kon. Een kwijnende ziekte noodzaakte hem in Januari des jaars 1685 Amsterdam te verlaten, en naar Zuidnederland weder te keeren. Sinds ontmoet ik hem te Brussel, te Halle, bij het beroemde heiligdom der Lieve Moeder Gods, en te Antwerpen, waar hij den 12lien November 1695, rijk aan deugden en verdiensten, overleed.

In zijne plaats trad pater Gregorius Martens of Maertens als zendeling in den Krijtberg op.

Deze, in October des jaars 1652 te Antwerpen geboren zoon van Gregorius M. en Catharina Pans, was reeds twee jaren vroeger, te weten in 1683, aan pater Joannes van Alkemade,:) Henricus' broeder, als missionaris in de Zaaierskerk opgevolgd. Dat getuigt hij zelf in een schrijven den 5den Juli 1690 te Amsterdam gedagteekend — een schrijven, waaruit wij de niet geheel onbelemmerde werkzaamhe¬

id Deze Joannes had, als zendeling te Amersfoort, in 1656 den beroemden bouwmeester van 't Amsterdamsche stadhuis (paleis), Jacob van Campen, tot de praktijk van den katholieken godsdienst terug-