is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen keizers Leopold I, beiden uitstekend bekend met den toestand van zaken, betreurden die keuze maar eerbiedigden Rome's besluit. Een brief, door laatstgenoemde in November des jaars 1688 uit den Haag geschreven aan den Internuntius te Brussel, teekent de stemming der gemoederen en is te belangrijk om hier niet meegedeeld te worden !).

„Doorluchtige Hoogwaardigheid! Eenige weken geleden zeide men dat de Heer Petrus Codde als \ icaris-Generaal -) der vereenigde Provinciën van Holland benoemd was. Ik aarzelde het te gelooven 0111 verschillende redenen, en ook omdat ik het niet was te weten gekomen door hen, die beloofd hadden mij de beschikkingen van Rome mede te deelen. 't Kan zijn, dat zij het niet raadzaam hebben geoordeeld met zulk een onverwacht nieuws voor den dag te komen.

„Daar het intusschen is bevestigd, ben ik wel gedwongen het te gelooven ; maar ik kan zeggen dat een groot gedeelte der goede Katholieken er bedroefd over is. Indachtig evenwel den eerbied en de gehoorzaamheid aan den Apostolischen Stoel verschuldigd, trachten zij zich te schikken; dewijl de bedoeling van Zijne Heiligheid geen ander zijn kan, dan hun als Vicaris-Generaal en Herder een persoon te geven, die de zuiverheid des Geloots zal handhaven, en die geenszins de nieuwigheden, tegen de pauselijke macht in 1' rankrijk verwekt, zal aanhangen; die de algemeene vader wezen zal der missionarissen, zoowel der seculieren als der regulieren; die er op uit zal zijn 0111 de noodige eenheid onder hen te bevorderen, vooral in deze streken, met te verbieden dat zij zich onderling beleedigen in de preeken en in de boeken; en dat er eenig boek gedrukt worde, zender den naam des schrijvers en de goedkeuring der overheden, ten einde verdere ergernissen te voorkomen.

1 T. a p.

2 Cramprich bedoelt apostolisch vicaris.