is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arnold van Rijckewaert aan zijn provincialen overste — verschenen wij alle veertien voor heeren gecommitteerden in deze zaak. Namens de Staten van Holland kondigde ons de voorzitter, de heer van Ackersloot, aan, dat wij binnen drie maanden te vertrekken hadden. Den inhoud zijner aanspraak voeg ik hier bij, wel niet van woord tot woord, maar zoover ik het onthouden heb: „Alsoo het Haer Ed. Grootm. Heeren Staeten nu lang verdrooten heeft te sien . de tweedraght, die er is onder de Roomsche Catholyke gemeente, hebben sy besloten en word ulieden aengeseght, dat gy binnen drye maenden, van desen tydt te beginnen, sult hebben te vertrekken uyt de Provintie van Holland en West-Friesland, op pene van, buyten dien tijdt gevonden wordende, gestraft te sullen worden als perturbateurs. Nogtans met byvoeginge, dat indien binnen dien tydt van drye maenden de ruste wiert herstelt, gy sult mogen recours nemen tot de Hooge Overheyt, om by requeste van Haer te versoecken ulieder voorder verblyf, en sal alsdan gestelt worden naer behooren en eysch van saecken; daer en tusschen sal aght genomen worden op uw gedragh. En by sooverre de rust in den tydt van drye maenden niet en wiert herstelt, sullen alle de kerken geslooten worden en altydt geslooten blyven." — Dat was even bondig als kernig.

Ofschoon thans de Jezuïeten andermaal alle pogingen in 't werk stelden om de Staten te voldoen zonder aan hun gewetensplicht te kort te blijven — een brief uit Rome, onder dagteekening van 17 April 1708, andermaal door Kardinaal Paulutius op name van paus Clemens XI geschreven, eischte onbewimpeld dat zij zich, desgevorderd, als slachtoffers zouden stellen: aan een herstel van Petrus Codde viel niet meer te denken. „Zijne Heiligheid — zoo schreef onder andere de kardinaal — begrijpt maar al te wel, dat een dergelijke storm tegen u is opgewekt door 't bedrog en de list der weerspannigen, die zich beijveren u, ofschoon geheel onverdiend, de straf der ballingschap te doen onder-

GESCHIEDENIS V. D. „KRIJTBERG." 6