is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden door Pieter en Aldegonda Elisabeth van Bree, in Januari 1707 Koenraad Visbeeck en Maria Angela Rave, wier dochter, Maria Sibylla, ten doop wordt gehouden door Maria Rave en den hoogeerwaarden (adinodum reverendus) heer Theodorus Rave; in September Cath. Maria Campliuysen, dochter van Jan C. en Helena Schaep; in Maart eindelijk van 't verbanningsjaar 1708 den achtbaren Nicolaas Cromhout, die met Isabella Holsteyn als doopheffer optreedt van Joannes van Humbeeck en Maria Toeroede. enz. enz.

Wat gewerd er van de Jezuïeten-kerken te Amsterdam en elders? In een brief van 13 Februari 1720 sclireet de eerbiedwaardige pater Franciscaan, Egidius de Glabbais, die sinds 1687 in de Mozes-en-Aaron stond en dus 33 jaar te Amsterdam aanwezig was geweest, het volgende aan paus Clemens XI over 't verdrijven der Jezuïeten uit de Amstelstad. l) „Een nog meer betreurenswaardig voorval was het, toen de eerwaarde paters der Societeit van Jezus door de hoogmogende heeren Staten uit de meeste hunner missies werden gebannen, en hun verboden werd de heilige diensten te verrichten, terwijl hunne bedehuizen werden gesloten. Doch, wijl daardoor vele katholieke gemeenten van de vereischte zielzorg verstoken werden, zijn ze op verschillende plaatsen verspreid en gedwongen geweest andere bedehuizen te bezoeken, wat, gelijk bekend is, ook te Amsterdam plaats greep. Dientengevolge werden de gemeenten van beide onze kerken (de Mozes-en-Aaron en de Boom) alweder aanzienlijk vermeerderd, om welke reden aldaar meer priesters moesten gebruikt worden 2)

„In andere plaatsen, waar alleen de eerwaarde paters der Societeit waren en hunne gemeenten geheel en al verstoken werden van elke katholieke zielzorg, hebben zij, opdat de geloovigen en gehoorzamen niet zouden genoodzaakt wor-

1) Studiën XXV bl. 490.

2) Van dien t\jd af'dagteekent „de ware God in 't Boompie."