Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berg moest, te midden der algemeene opgewondenheid, de gevolgen ervan ondervinden. In zijn nederigen werkkring werd de bewaker der St.-Frausiscus-Xaverius-Kerk het slachtoffer dier hatelijkheden, en in 1719 zag hij zich genoodzaakt Amsterdam en zijne kudde te verlaten, om elders een veilig heenkomen te zoeken en een toevluchtsoord te vinden.

Ik sprak daar zooeven van de bevredigende verklaring des keurvorsten. Daaraan zal 't wel toe te schrijven zijn, dat het den gevluchten en buiten Amsterdam schuilenden zendeling mogelijk werd andermaal terug te keeren, al gingen de nieuwstijdingschrijvers dier dagen, inzonderheid de veel gelezen Europische Mercurius, nog een tijdlang voort met het verspreiden van allerlei laster Ik vond het keurvorstelijk stuk, gedrukt op een folioblad, in de rijke bibliotheek van den Krijtberg, en deel het hier mede, wijl het een helder licht werpt over geheel de geruchtmakende gebeurtenis en den hachelijken toestand der nederlandsche inzonderheid de Amsterdamsche Jezuieten.

„Yerklaringe van den Souvereynen Heer Keurvorst van Palts, aangaande de lasteringe, die tegen de Paters van de Societeyt Jesu tot Heydelberg, zoo van zommige, als voornamelyk van de Hollandsche Nouvellisten zijn aangewreeven.

„Wy Carel Philips, by de Gratie Gods, Paltz-Grave aan den Rhyn, Aarts-Thresaurier, en Keurvorst van 't Heilig Roomse Ryk, Hertog van Beyeren, Gulick en Bergen . . . Heer van Ravenstein, etc.

„Verklaren en doen te weeten door deze tegenwoordige, aan Alle en een Yder, dat, aangezien de Paters van de Provintie der Neder-Rhyn en Neederland, der Societeyt Jesu, ons nederig hebben vertoont, dat 'er verscheide lasteringen en meermaals herhaald van de Nieuwe-Tijdingschrijvers maar voornamentlijk van de Hollandse, tegens

1) De Europische Mercurius van 1719. '20 en 21 is onuitputtelijk over onze Heidelberger geschiedenis.

Sluiten