is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne Societeyt niet zonder d'alderzwaarste nadeel zijn aangewreeven, die tot nogtoe, noopende den Heydelbergse Catechismus, als de Kerk van den H. Geest en andere in de Palts zyn voorgevallen; mitsgaders dat de studenten van hunlieden zouden opgerokt geweest zyn, om zoo personeele als dadelijke Affronten te doen aan de knegten der Afgezanten van Uytheemsche Vorsten, ja, dat meer is, van de Jezuïeten geboden zouden geweest zyn, dat zy eenen der knegten van den Ambassadeur des Koning.-) van Engeland of levend of dood in hun Collegie zouden brengen, en naar dat dit, behoorlijk onderzogt zynde, was gantsch verre van de waarheid bevonden, en van eenige kwaadwillige is uytgestrooyt, dat den bedrieger, die dat uytgestrooyt had, van de Jesuïeten heymelvk in hun Collegie was overgebragt, en van hun omgekogt zynde, de vlucht had genomen: Welke en diergelyke saken, nademaal die, naar de protocolle van d'Universiteyt, waaren geheel valsch bevonden, soodanig geloot nogtans doorgaans, en namentlyk by de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden hadden gevonden, dat zy daar door bewogen zyn geweest, om alle de zendelingen der Societeyt, uyt hunne Provintien te doen vertrekken, en derhalven Onze pligt bevindende te weezen, dat dusdanige valsche lasteringen, noch nu, noch in toekomende tijden, eenig geloof zouden vinden, die aan hun, of aan hunlieder Societeyt schadelyk zouden weesen, met rijpe tegenmiddelen te weiren, op 't nederigste smeekende, dat Wij Ons Keurvorstelijk gezag daar zouden gelieven genadelijk tusschen te stellen, en sooveel vercierde lasteringen van hunne Societeyt af te wenden, door een Openbare Getuygenisse, —Wydoor hunne, soo Onderdanige als Regtmatige en billijke smeekschriften goedertierlijk bewogen en toegevende, gelijk Wy mits desen doen: Zoo getuygen Wy op onze Keurvorstelijke Waardigheid en Autoriteyt, en maken alle en een yder bekent, dat er niets van alle, dat den voorseide Paters is ten laste gelegt, waar is bevonden van die geene, die Wy