is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik Blesen S. J. gericht, over de Jansenistische woelingen en praktijken te Amsterdam in 1705 en '6.

De Gentenaar, pater Joannes Baptista Caers, zoon van Marten C. en Cath. van de Velde, volgde pater Lindtgen in zijn nederige bediening op. Die benoeming dreigde aanvankelijk aanleiding te geven tot eenige moeilijkheden met de vrouwe van Ankeveen, Maria Elisabeth de Wale, de door haar rijkdom en godsvrucht zoo invloedrijke vrouw, welke pater J. B. Onraet — in de Missie, naar den naam zijner moeder, meestal Goetgebuer geheeten — tot opvolger van pater Lindtgen in den Krijtberg wenschte. Ten einde zijn gulden vrijheid te behouden en tevens de hoogstverdienstelijke, onuitputlijk liefdadige vrouwe van Ankeveen niet te stooten, sloeg de provinciaal een middenweg in: hij stelde onzen pater J. B. Caers tot zendeling in den Krijtberg en pater Goetgebuer tot superior der Missie aan. Als zoodanig en tevens als huispriester-biechtvader der burchtvronwe, hield deze nu zijn gewoon verblijf op haar slot, waar hij den 19den Febrnari 1743 overleed.

Pater Caers was een ascetisch en geleerd man, wiens naam, ook als die van een schrijver, bij het nageslacht is bewaard gebleven. In jeugdiger dagen had hij de fraaie letteren onderwezen, en de bediening van novicenmeester bekleed: van 't jaar 1718 tot'28 was hij, onder den bisschop Th. Fr. van der Noot, als hoogleeraar opgetreden in het priesterseminarie te Gent. Als zoodanig liet hij, onder zijn voorzitterschap, menigmaal godgeleerde stellingen door zijn leerlingen verdedigen in de zaal van het bisschoppelijk paleis ') en gaf zelf een werkin het licht overde „waarachtigheiden rechtmatigheid" (veritas et aequitas) der bulle Unigenitus, waarbij paus Clemens XI de beruchte 101 stellingen van P. Quesnel veroordeeld had. Toen hij in laatstgenoemd jaar als zendeling was aangesteld in

1) Verg. Sommervogel—De Backer: Bibliothèqui II col. 510.