Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Antwerpsche Jezuïeten-college en in de groote zaal van 't Gentsche bisdom verdedigd, werden door den druk bekend gemaakt. r)

In 1759, gelijk we reeds vermeldden, den missionaris in den Krijtberg als medegezel toegevoegd, volgde hij dezen ten jare 1762 op in het kwijnende kerkje.

Ofschoon de toen reeds veldwinnende ideeën van verdraagzaamheid en het zichtbaar afnemen der vervolgingszucht bij andersdenkenden, althans hier te lande, iets beters zouden doen vermoeden — de Krijtbergkerk was en bleef officiéél gesloten, zelfs nadat er eene gebeurtenis had plaats gegrepen, welke de reguliere priesters der Societeit van Jezus op gelijken voet stelde met de seculiere geestelijkheid. Toen pater Thomassen gedurende meer dan tien jaren den last der zielzorg gedragen had, werd ' de Societeit van Jezus, krachtens de breve Dominus ac Redemptor van 21 Juli 1773, door zijne Heiligheid Clemens XIV opgeheven. Ofschoon destijds het getal der Jezuïeten-staties, vooral ten gevolge der Jansenistische kuiperijen en der banvonnissen, door hen uitgelokt, reeds aanmerkelijk gedund was, waren zij echter nog in 't bezit van een-en-twintig standplaatsen in de gewezen hollandsche missie, namelijk twee te Amsterdam [de Krijtberg en de Zaaier], eene te Bolsward, te Kuilenburg, te Dokkum, te Enkhuizen, te Gouda, twee te Groningen [de Aa-kerk en in de Oosterstraat], eene te Harlingen, te Hoorn, op den Hoorn, te Leiden, twee te Leeuwarden [op de Yleesch- en op de Koornmarkt] eene te Nijmegen, te Rotterdam, te Wijtgaard, te Zierikzee, te Zutphen en te Zwolle. Wel kan men zeggen dat het lot der ex-Jezuïeten, al was het nergens benijdenswaardig, toch in geen oord der bekende wereld dragelijker geweest is dan in ons vaderland. Onder goedkeuring van den nuntius te Brussel, vice-superior der missie, Thomas Maria Ghilini, bleven de geseculariseerde

1) Zie Sommervogel—de Backer's Bibliothèque VII col. 1983.

Sluiten