is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priesters der Societeit van Jezus in het bezit hunner staties. Zoo deed onder anderen ook pater Matthias Thomassen in de Krijtbergkerk.

Dat de kerkgemeente en 't kerkje, ofschoon nog altijd officieel gesloten, toch zoo onaanzienlijk nog niet waren, blijkt wel uit de omstandigheid, dat de collecte, in 1783 voor 't nieuw te bouwen Maagdenhuis gehouden, nog /'1032.08 opbracht, ingezameld door de heeren Achtienhoven en ... . [niet ingevuld.] ')

Opmerkelijk is het, hoe bij schier alle ex-Jezuieten de innigste overtuiging diepe wortelen had geschoten, dat de opheffing der Societeit en de ontbinding harer leden slechts een voorbijgaande maatregel was, waartoe men den halfdood gemartelden Clemens XIV door zedelijk geweld gedwongen had. Goddelooze encyclopedisten, wrokkende Jansenisten en onchristelijke caesaropapisten hadden, volgens hen, slechts voor een luttel tijds getriomfeerd. Spoedig, zoo meenden zij, zou het genootschap alom weder herrijzen uit zijn asch. Met goedkeuring van Clemens XIV zelf en inzonderheid van diens opvolger Pius VI, had een gedeelte zijn wettig bestaan behouden onder den schepter des protestantschen konings van Pruisen, Frederik II, en der schismatieke keizerin aller Russen, Catharina II. Op Rusland vooral waren aller oogen gevestigd.

Aan Catharina van Rusland had Clemens XIV zelf, in 't diepst geheim, geschreven: „De Jezuïeten zullen in die streken [Rusland] voortdurend blijven in den toestand, waarin zij nu zijn [in statu quó], met hun habijt, hunne privilegies en hun regels tot nadere beslissing." En op de tegenvertoogen van den onverzoenlijken Jezuïetenvijand, Karei III van Spanje, antwoordde later de Czarin op wreveligen, echt

1) Geschied, van 't Maagdenhuis bl. 158. De Zaaier, de kerk van den ex-jezuïet Alb. van Rhijn, won het met / 3415.7: boven allen spanden de kroon het Boomje met /' 11766.15.8, en de Mozesen -Aaron met de aanzienlijke som van /' 13536.14 st.