Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

russischen toon : je n'ai rien demandé au Pontite

regnant (Pie VI) et je n'en ai rien obtenu. Je n'ai iait que me servir des pouvoirs, qui m'avaient été accordés par le feu pape Ganganelli". *) Dat was aan de geseculariseerde leden der Orde niet onbekend. Niet onbekend ook was hun de vaderlijke toegenegenheid van Pius VI.

Vandaar het pogen der Nederlandscbe ex-Jezuïeten om voor de toekomst te behouden wat nog niet onherstelbaar verloren was gegaan. In 't vooruitzicht dus dat de Orde spoedig herleven zou, had de ex-Jezuiet Thomassen tenjare 1786 den ex-Jezuïet Adam Beckers tot zich uitgenoodigd, en deze vervoegde zich werkelijk in 't begin van December des voornoemden jaars, bij den 07-jarigen zendeling te Amsterdam. Hoe en op welk tijdstip hem de vereischte jurisdictiebrieven werden verleend door den uit Heigit■ gebannen en in 't Luiksche prins-bisdom gevestigden nuntius Anton Fehx Zondadari, superior der hollandsche zending, zullen wij hiei -

beneden uiteen zetten.

Met het volste recht mag Beckers de tweede stichter der Krijtbergkerk genoemd worden: hij is de schakel, die de oude Amsterdamsche zendelingen met de nieuwe verbindt. Hij heeft dan ook, gelijk de eerste stichter, een meer uitvoerige vermelding alleszins verdiend.

Adam Beckers werd den 15rte" Juli 1744 te Maastricht geboren uit het huwelijk van Frans Beckers en Johanna Paes, zeer aanzienlijke en rijkgegoede ingezetenen der >t. Servatius-stad. Toen hij zijn eerste wetenschappelijke opleiding aan 't Jezuïeten-college zijner vaderstad genoten had, volgde hij het voetspoor van zijn ouderen broeder Andreas s) en trad den 30sten September 1762 te Mechelen in t noviciaat

1) Carayon Missions cler Jtsuitcs en Russie pag. XA III en XXXII.

2) Dezen Andreas Beckers ontmoet ik op de lijst dergenen, die in 1798 door de Franschen, uithoofde hunner weigering om haat te zweren aan 't koningschap, tot deportatie veroordeeld waren in

Sluiten