is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet hier van worden uitgezonderd, staande op den Singel, ten noorden van het Koningsplein, tegenover de Luthersche Oude kerk. Eenen reeks van jaaren was dezelve geslooten geweest, doch kwamen, evenwel, eenige Jesuitsgezinden aldaar heimelijk bijeen tot het verrigten van hunnen Godsdienst. Om bijzondere redenen, zedert de Omwenteling van den jaare 1787 is deeze kerk wederom geopend, en mogen de leden dezer gezinte door eenen priester van hunnen aanhang aldaar bediend worden."

Met de heropening van zijn kerkgebouw was een der vurigste wenschen van den praktischen man en ijverigen zendeling vervuld. In veiligheid kon hij thans zijn geestelijke bediening aanvangen.

Toen pater Thomassen den 7,len November 1789 gestorven was, werd Beckers natuurlijker wijze zijn opvolger, ten wiens gunste de overledene zijne bediening in 't vorige jaar had nedergelegd. Dit was geschied — wij vernamen het hierboven — tengevolge van het decreet der congregatie tot voortplanting des geloofs, waarbij den 23sten Juni 1788 aan Matthias Thomassen de vrijheid werd gelaten om Adam Beckers óf als medehelper met recht van opvolging aan te nemen of zijne herderlijke bediening aan hem over te dragen. Zijn jurisdictiebrieven had hij van den hem zeer genegen Cezar Brancadoro ontvangen.

Op den Pinksterdag zelf des jaars 1788 is weder de eerste Hoogmis door pater Beckers gezongen in de heropende en ook stoffelijk, zij het nog met veel bescheidenheid, herstelde kerkgebouw. Onder andere liet hij in dat jaar de in 1882 afgebroken mahoniehouten communiebank en preekstoel door zekeren Engelbertz vervaardigen.

Sinds dien tijd nam de gemeente op het Singel een altijd hoogere vlucht. Dit was niet slechts te danken aan den goeden dunk, welken zijne voorgangers hadden achtergelaten en aan zijn persoonlijken ijver, die geen rusten kende, maar ook aan de tijdsomstandigheden en kerkelijke gebeur-