is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter, mannen niet zonder gezag en invloed, hielden het afleggen van zulk een eed voor niet ongeoorloofd. Dat beweerden onder anderen de Mechelsche aartspriester F. Gr. Huleu, de geleerde geschiedschrijver en ex-kanunnik der abdij van Rolduc, S. P. Ernst, pastoor te Afden, en de Luiksche domheer van St. Pieter, Pierre Belfroid, en anderen. \ ooral Jean-Fran^ois-Grhilain Huleu, tegen 't einde der 18e eeuw op aller lippen in de kerkelijke wereld, verdedigde zijn gevoelen in talrijke geschriften, onder andere in zijne Veritatis Aurora of Dageraad der waarheid, waar hij eene goede verklaring aan het eedsformulier poogde te geven en zich, onder meer, beriep op een vertrouwelijken briet, door Beckers aan een ouden Mechelschen vriend, den heer Broers, geschreven.

Daar de geschiedenis van den constitutioneelen eed nog niet in al hare phasen bewerkt is, oordeel ik het nuttig wat breedvoeriger uiteen te zetten hoe Adam Beckers, wiens broeder Andreas bijna het slachtoffer was geworden der eedskwestie, er in betrokken werd. Ik doe het hoofdzakelijk naar het boven aangehaalde, uit het Franse h vertolkte maar in 't hollandsch aanzienlijk vermeerderde geschrift, getiteld: Brief aan den heer J. 6r. Huleu enz. en geschreven door een zijner bekwaamste tegenstanders.

Na aldaar beweerd te hebben, dat Huleu verplicht is, „zijne lichtvaardige en lasterende gezegden te herroepen-' vervolgt de mij onbekende schrijver (bl. 16) op eene wijze, dat men aanstonds begrijpt hoe Huleu zich met den gezagvollen naam van Adem Beckers wilde wapenen, ter doordrijving van zijn eigen gevoelen, dat de eedaflegging, in sommige gevallen althans, en onder zekere voorwaarden, geoorloofd was. „Om een zoo gevoelijke schande te vermij-

eedskwestie ietwat breedvoeriger behandeld wordt. Mijn innige overtuiging is, dat vele eedafleggers te goeder trouw hebben gehandeld, maar 't katholieke volk wilde niets van hen weten.